ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍ S11 - បក្សវិមានផ្កា 

05-06-2023

និទាឃរដូវថ្មីបានបើកចេញ អ្វីៗដែលល្អ នឹងឱកាសថ្មីក៏បានបើកចេញនូវម៉ាស៊ីនមេថ្មីនេះ។ ម៉ាស៊ីនមេ S11 - បក្សវិមានផ្កា នឹងនាំមកនូវអំណោយណាដែរសម្រាប់អ្នកលេង?

ចូររួមជាមួយអេដមីនស្វែងយល់ណា៎!

ពេលវេលា៖:

  • 10H ថ្ងៃ 07/06/2023

វិសាល៖:

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ខ្លឹមសារ 

S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ប្រណាំងយក TOP កម្លាំងប្រយុទ្ធ

ប្រូមូសិនម៉ាស៊ីនមេថ្មី  

សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ កម្រៃ 7 ថ្ងៃ
ONLINE ទទួលរង្វាន់ កម្រៃ
ពិធីបុណ្យ 9YIN មហាប្រយុទ្ធរដូវរងា
បញ្ចូលបន្ដគ្នា រង្វាន់ 1 ដុល្លារ

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage