ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] កម្រៃ

11-06-2018

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ពេលវេលា៖

ចាប់តាំងពីម៉ោង 10h00 ថ្ងៃទី 07/06 - 23h55 ថ្ងៃទី 14/06/2023   

របៀប៖

- ចុចចូលចំណុចប្រទាក់ កម្រៃ ដើម្បីចូលរួម 

1. រង្វាន់វិនិយោគថ្ងៃ

ខ្លឹមសារ៖

- រាល់ថ្ងៃវិនិយោគ 0.99$ ទទួលបានកម្លាំងធាតុទឹកក្រូចទុវិជ្ជាប្រឆាំងមេឃា នឹងរង្វាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀត។

- រាល់ថ្ងៃរាយនាមវិនិយោគ នឹងទទួលបានវិញ 40 មាស និងរង្វាន់សមស្របនឹងថ្ងៃរាយនាម។ មាសមិនបានគិតចូលបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចូលដំបូង និងសន្សំ ហើយហ្នឹងសំណងឡើយ។

- រាយនាមកាន់តែច្រើន ទទួលបានរង្វាន់កាន់តែធំ។

- រាល់ថ្ងៃត្រឹមរាយនាម មួយដងប៉ុណ្ណោះ។

2. មូលនិធិចម្រើនវ័យ

ខ្លឹមសារ៖

- វិនិយោគ 11.99$ នឹងទទួលបានភ្លាម 999 មាសនិង 8000 មាសចាក់សោ។

- មាសចាក់សោទទួលបាន ពេលតួអង្គឈានដល់កម្រិតសមស្រប។

- មាសនឹងបានគិតចូលការបញ្ចូលដំបូង និងសន្សំ ហើយហ្នឹងសំណង។

3. រង្វាន់ ៣ ថ្ងៃ

ខ្លឹមសារ៖

- វិនិយោគ 12.99$ នឹងទទួលសំណង X3 មាសក្នុង ៣ ថ្ងៃ

- ការចំណេញ ទិញ 1 បាន X3 មាសនិង X3 មាសចាក់សោ

- បន្ទាប់ពីទទួលរង្វាន់សំណងគ្រប់ ៣ ថ្ងៃ អ្នកលេងអាចចាប់ផ្ដើមទិញបន្ដ។ ចំនួនមិនកំណត់

- មាសនឹងមិនបានគិតចូលបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចូលដំបូង និងសន្សំ ហើយនឹងសំណងឡើយ។

រង្វាន់

ថ្ងៃ មាស មាសចាក់សោ
ថ្ងៃទី 1 880 880
ថ្ងៃទី 2 880 880
ថ្ងៃទី 3 880 880