ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ

11-06-2019

រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូលគោកកម្រិតណា នឹងទទួលបានបន្ថែមរង្វាន់គោលកម្រិតគួរឲ្យទាក់ទាញ!

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ពេលវេលា៖

ចាប់តាំងពីម៉ោង 10h00 ថ្ងៃទី 07/06 - 23h55 ថ្ងៃទី 14/06/2023    

ខ្លឹមសារ

- រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិតណា នឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមនៃគោលកម្រិតសន្សំ។

- រាល់ថ្ងៃស្ដារឡើងវិញគោលកម្រិតបញ្ចូល

- ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
200 ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 10
បន្ទះកម្លាំងធាតុ 10
អភិជនឱសថ​សម្បទា 100
មាសចាក់សោ 200
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 200
400 បញ្ជា​ធរណីទេព 10
មាសចាក់សោ 200
អភិជន EXP ឱសថ (ខ្ពស់) 20
បន្ទះកម្លាំងធាតុ 10
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 300
1000 បញ្ជា​ធរណីទេព 20
មាសចាក់សោ 400
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 20
បន្ទះកម្លាំងធាតុ 10
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 500
2000 បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 20
ញញួរលត់ដំ 200
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 5
មាសចាក់សោ 800
4000 បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 10
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 200
ថ្មហ្វឹកហាត់ 500
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 5
មាសចាក់សោ 1000
8000 បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 8
ស៊ាវថៃ-វត្ថុជឿងជាក់ 1
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 10
ថង់ជំនាញអភិជន(ប៉ូល) 2
មាសចាក់សោ 1500
16000 បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
ស៊ាវថៃ-វត្ថុជឿងជាក់ 1
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 20
ថង់ជំនាញអភិជន(ប៉ូល) 4
មាសចាក់សោ 2000

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage