ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] ONLINE ទទួលរង្វាន់

12-06-2018

Online សន្សំដើម្បីឈានដល់គោលកម្រិត នៅទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមទៀតផង!​

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ពេលវេលា៖

ចាប់តាំងពីម៉ោង 10h00 ថ្ងៃទី 07/06 - 23h55 ថ្ងៃទី 14/06/2023   

ខ្លឹមសារ

- ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការ រាល់ថ្ងៃ online សន្សំនឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែម!

អំណោយ

នាទី វត្ថុធាតុ បរិមាណ
Online 15 នាទី ក្បួនបោស​សម្អាត 2
ប្រាក់ចាក់សោ 50000
កញ្ចក់ថ្លាកម្រិត 1 (រក្សាការពារ) 20
Online 30 នាទី មាសចាក់សោ 50
ក្បួនបោស​សម្អាត 3
ថង់វត្ថុធាតុសម្ពោធបើក 5
Online 60 នាទី កម្លាំងធាតុទោល (ពណ៌បៃតង) 10
ប្រាក់ចាក់សោ 50000
កញ្ចក់ថ្លាកម្រិត 1 (រក្សាការពារ) 30
Online 120 នាទី មាសចាក់សោ 50
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 30
បញ្ជានរក​ប្រាំ​បួន 20
Online 180 នាទី មាសចាក់សោ 100
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 3
ផាវ 10

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage