ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] ប្រូមូសិនម៉ាស៊ីនមេថ្មី

03-06-2019

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ពេលវេលា៖

  • 30 ថ្ងៃរាប់ពីបើកម៉ាស៊ីនមេថ្មី

ខ្លឹមសារ៖

បន្ទាប់ពីបង្កើតតួអង្គ អ្នកក្លាហានចាប់ផ្ដើមចូល សន្សំបញ្ចូលកញ្ចប់ប្រូមូសិន នឹងទទួលបានច្រើនវត្ថុធាតុមានតម្លៃ។ ព្រឹត្តិការណ៍រួមមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

  • ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកចូលទៅក្នុងហ្គេម អ្នកនឹងទទួលបានអំណោយដែលសមស្រប។
  • សន្សំបញ្ចូលឈានដល់គោល រាល់ថ្ងៃនឹងទទួលបានអំណោយដែលសមស្រប។
  • រាល់ថ្ងៃអនុញ្ញាតឲ្យទិញកញ្ចប់អំណោយសមស្រប អ្នកលេងប្រើមាសដើម្បីទិញ។

អំណោយ

ចូលទទួលអំណោយ

ថ្ងៃ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1 ប្រាក់ចាក់សោ 200000
ទូឌីវចាន់ 1
អភិជនឱសថ​សម្បទា 200
ការសិក្សា 50000
បន្ទះកម្លាំងធាតុ 50
2 វិជ្ជាសម្រាលខ្លួន ផ្កា​រាំទឹក​រាំ 1
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 20
សម្ភារសម្ពោធបើកកម្រិត 2 10
ញញួរលត់ដំ 100
មាសចាក់សោ 100
3 បន្ទះគម្ពីរដាវលោហិត 100
បញ្ជា​ធរណីទេព 20
សម្ភារសម្ពោធបើកកម្រិត 3 20
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 2000
ផ្លាក​ពពក 50
4 ជិះ​ខ្យល់​ទឹក​ទេព (7 ថ្ងៃ) 1
សម្ភារសម្ពោធបើកកម្រិត 4 10
ប្រាក់ចាក់សោ 200000
កញ្ចក់ថ្លាកម្រិត 1 (រក្សាការពារ) 100
អាគមកម្រិត 1 20
5 ត្បូងខៀវ​ជីយ៉េន 2
ត្បូងខៀវ​ម៉ីង​ហ្វា 2
ត្បូងខៀវ​ស៊េជី 2
ត្បូងខៀវ​ហ៊ៃ​សា 2
ត្បូងខៀវ​ឈានជិង 2
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 50
6 PVC សម្លៀក​បំពាក់​បណ្ឌិត​ជាតិចិន 1
ប្រាក់ចាក់សោ 200000
សម្ភារសម្ពោធបើកកម្រិត 4 5
មាសចាក់សោ 888
7 បន្ទះកម្លាំងធាតុជ្រួលច្របល់ 50
បន្ទះយុទ្ធគុន​គម្ពីរ​សុរិយារលត់ 50
កម្លាំងធាតុទោល (ពណ៌បៃតង) 50
កញ្ចក់ថ្លាកម្រិត 2 (រក្សាការពារ) 100
ប្រាក់ចាក់សោ 300000

សន្សំបញ្ចូលឈានដល់គោលទទួលអំណោយ

ថ្ងៃ គោលបញ្ជូល វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1 300 មាស បន្ទះបាតដៃចិត្តព្រះពុទ្ធ 100
កម្លាំងធាតុទោល (ពណ៌បៃតង) 100
ការសិក្សា 100000
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 50
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 2000
2 800 មាស ថង់​លាភ វត្ថុធាតុសម្ពោធបើក 100
ដំបង​ដែកកម្រិត 1 100
ហិបវិញ្ញាណ​ទឹកកម្រិត 1 50
ថ្មខ្មៅពិសេសកម្រិត 1 100
បញ្ជា​ធរណីទេព 80
3 1400 មាស បន្ទះគម្ពីរដាវលោហិត 100
ផ្លាក​ពពក 50
កម្លាំងធាតុ 15000
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 3000
មាសចាក់សោ 3000
4 2400 មាស អនិច្ចាព្រហ្មចារី 1
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 5000
អភិជនឱសថ​សម្បទា 500
អភិជន EXP ឱសថ (ខ្ពស់) 100
ផ្លាក​ពពក 100
5 3600 មាស ត្បូងប្រាំ​បី​ជីយ៉េន 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ស៊េជី 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ហ៊ៃ​សា 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ឈានជិង 1
6 5200 មាស អាហារ 500
អាហារកម្រិតខ្ពស់ 250
រំពត់ 150
អាហារសត្វសាហាវ 10
ប្រាក់ចាក់សោ 200000
7 6480 មាស បន្ទះកម្លាំងធាតុជ្រួលច្របល់ 80
ក្រណាត់​ពពក 80
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 70
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 70
ក្រណាត់​ពពក 20000

ប្រូមូសិនម៉ាស៊ីនមេថ្មី

ថ្ងៃ គោលបញ្ជូល វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1 តម្លៃ៖ 300
តម្លៃដើម៖ 700
បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​ទឹកកក 180
បន្ទះសារធាតុពិសទាំងប្រាំ 180
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 5000
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 30
ការសិក្សា 100000
2 តម្លៃ៖ 500
តម្លៃដើម៖ 1300
កញ្ចក់ថ្លាកម្រិត 1 (រក្សាការពារ) 500
អាគមកម្រិត 1 150
បញ្ជា​ធរណីទេព 80
ញញួរលត់ដំ 300
មាសចាក់សោ 1000
3 តម្លៃ៖ 600
តម្លៃដើម៖ 1600
កម្លាំងធាតុ 30000
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 10
ប្រាក់ចាក់សោ 2000000
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 20000
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ដំបូង) 200
4 តម្លៃ៖ 700
តម្លៃដើម៖ 1700
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 20
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 100
បញ្ជា​ធរណីទេព 50
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 50
5 តម្លៃ៖ 1250
តម្លៃដើម៖ 3250
ត្បូងប្រាំ​បី​ជីយ៉េន 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ស៊េជី 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ហ៊ៃ​សា 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ឈានជិង 1
6 តម្លៃ៖ 1500
តម្លៃដើម៖ 4000
បន្ទះលំពែង​នាគ​ក្រហម 100
ឱសថ​សត្វធាតុ​មាស 1
ឱសថ​សត្វធាតុឈើ 1
ឱសថ​សត្វធាតុដី 1
ឱសថ​សត្វធាតុទឹក 1
ឱសថ​សត្វធាតុភ្លើង 1
7 តម្លៃ៖ 1800
តម្លៃដើម៖ 6800
បន្ទះប្រមឹក​ទេវតា​ប្រាំបី 300
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 30
កម្លាំងធាតុទោល (ពណ៌បៃតង) 30
ការសិក្សា 500000
ប្រាក់ចាក់សោ 5000000