ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] រង្វាន់ 1 ដុល្លារ

11-06-2019

ត្រឹមតែ 1 មាស អ្នកក្លាហានអាចទទួលបាន បញ្ជាអភិជន - ជិនតៀនជេ

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា  

ពេលវេលា៖

ចាប់តាំងពីម៉ោង 10h00 ថ្ងៃទី 07/06 - 23h55 ថ្ងៃទី 14/06/2023  

ខ្លឹមសារ                

បញ្ចូលមាសតម្លៃណាមួយ នឹងទទួលបានរង្វាន់ប្រូមូសិនយ៉ាងធំ។                

ខ្លឹមសារ  

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
បញ្ជូលតម្លៃណាមួយ ជិនតៀនជេ (ម៉ូតបំពាក់) 1
បញ្ជា​ធរណីទេព 10
ការសិក្សា 20000
ប្រាក់ចាក់សោ 200000
មាសចាក់សោ 300

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage