ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] ពិធីបុណ្យ 9YIN

20-06-2017

ពិធីបុណ្យនៅ 9Yin ពោពេញដោយផៅនឹងកាំជ្រួច តើអ្នកក្លាហានបានចូលរួមហើយឬនៅ?

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ពេលវេលា៖

ចាប់តាំងពីម៉ោង 10h00 ថ្ងៃទី 07/06 23h55 ថ្ងៃទី 14/06/2023        

ខ្លឹមសារ

- ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ រាល់ថ្ងៃអ្នកលេងសម្រេចបណ្ដាភារកិច្ច ដែលបានតម្រូវការនឹងទទួលបានរង្វាន់កាំជ្រួច ពេលប្រមូលគ្រប់ចំនួន អាចប្ដូរបានអំណោយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។

ភារកិច្ច៖

ភារកិច្ច វត្ថុធាតុ បរិមាណ
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់វាយោត្បូងព្រិល - ងាយ ផាវ 10
មាសចាក់សោ 30
បញ្ជានរក​ប្រាំ​បួន 10
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់វាយោត្បូងព្រិល - ធម្មតា ផាវ 10
មាសចាក់សោ 50
ផ្លាក​ពពក 10
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ក្ងោកទេព - ងាយ ផាវ 10
មាសចាក់សោ 50
បន្ទះកម្លាំងធាតុ 10
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ក្ងោកទេព - ធម្មតា ផាវ 10
ប្រាក់ចាក់សោ 100000
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 500
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់មាគាភ្នំឋានសួគ៌- ងាយ ផាវ 10
មាសចាក់សោ 50
ញញួរលត់ដំ 50
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់មាគាភ្នំឋានសួគ៌- ធម្មតា ផាវ 10
មាសចាក់សោ 50
ប្រាក់ចាក់សោ 100000
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ដំណាក់បុរាណ - ងាយ ផាវ 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 5
ថ្មហ្វឹកហាត់ 300
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ដំណាក់បុរាណ - ពិបាក ផាវ 10
មាសចាក់សោ 100
បញ្ជា​ធរណីទេព 10
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ល្អាងលាក់មេឃា មាសចាក់សោ 20
ប្រាក់ចាក់សោ 50000
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ភូមិគ្រឹះខ្លាគ្រហឹម មាសចាក់សោ 20
ការសិក្សា 5000
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់សាលត្បូងពពករហោស្ថាន មាសចាក់សោ 10
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព 10000
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់សាលវិជ្ជាគុនឆ្នើម មាសចាក់សោ 10
កម្លាំងធាតុទោល (ពណ៌បៃតង) 5
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ល្អាងលាក់មេឃា មាសចាក់សោ 10
ថ្មហ្វឹកហាត់ 30
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ល្អាងមេឃាបុរាណ មាសចាក់សោ 10
ប្រាក់ចាក់សោ 50000
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ផ្លាកបញ្ជាប្រាំបួន មាសចាក់សោ 10
អភិជន EXP (ធម្មតា) 10
សម្រេចភារកិច្ចទីហាមឃាត់ផ្លាកបញ្ជាខ្មៅប្រាំពីរ មាសចាក់សោ 10
អភិជន EXP (មធ្យម) 10
សម្រេចទីហាមឃាត់ក្រុមបិសាចចិត្តមា ផាវ 10
មាសចាក់សោ 100
បន្ទះពិភពគុន 5