ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] មហាប្រយុទ្ធរដូវរងា

12-06-2017

ចូលរួមសកម្មភាពទទួលពិន្ទុក្លៀវក្លា ហើយនឹងទទួលបានរង្វាន់គួរឲ្យទាក់ទាញ!

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ពេលវេលា៖

  • ចាប់តាំងពីម៉ោង 10h00 ថ្ងៃទី 07/06- 23h55 ថ្ងៃទី 14/06/2023        

ខ្លឹមសារ៖

- ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ គ្រប់តួអង្គចូលរួមសកម្មភាព ដើម្បីទទួលពិន្ទុក្លៀវល្លា។ ឈានដល់គោលកម្រិតក្លៀវក្លា នឹងទទួលបានអំណោយគួរឲ្យទាក់ទាញចិត្ត។

- ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ អ្នកលេងត្រូវប្រើកាតរដូវក្ដៅ ដើម្បីបើកដំណើរការ។

- កាតរដូវរងាអាចចូលបានដំណាក់គុជ ->ហាងកំណត់ម៉ោងដើម្បីទិញ។ ១ កាតរដូវក្ដៅមានតម្លៃ 11.99$ (ទិញតាម App ប៉ុណ្ណោះ មិនអាចទិញនៅ PAY GAMO បានទេ)

អំណោយ

ក្លៀវក្លា វត្ថុធាតុ បរិមាណ
300 ពិន្ទុ កាំបិតពស់មាស 1
បន្ទះយុទ្ធគុន​គម្ពីរ​សុរិយារលត់ 100
បន្ទះក្បាល​ប្រទីប​ទិព្វ 100
500 ពិន្ទុ ត្បូងប្រាំ​បី​ជីយ៉េន 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ស៊េជី 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ហ៊ៃ​សា 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ឈានជិង 1
1000 ពិន្ទុ បក្សា​ខ្យល់​កំណាច (ម៉ូតបំពាក់) 1
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 100
ថង់ជំនាញអភិជន(ប៉ូល) 10
អភិជនឱសថ​សម្បទា 2000
1500 ពិន្ទុ ដុំកែវភ្នែកកម្រិត 7 3
ដុំស្មិតខ្មៅកម្រិត 7 3
ពុម្ពថ្មកម្រិត 7 3
សិលាពិសេសកម្រិត 7 3
ដុតដុំស្មិតកម្រិត 7 3
2000 ពិន្ទុ បន្ទះយុទ្ធគុន​គម្ពីរ​សុរិយារលត់ 350
បន្ទះក្បាល​ប្រទីប​ទិព្វ 350
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (គម្ពីរ) 1
2500 ពិន្ទុ បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 150
បន្ទះក្រញាំដៃនាគ 150
3000 ពិន្ទុ នរក​អនិច្ចា (ម៉ូតបំពាក់) 1
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 100
ថង់ជំនាញអភិជន(ប៉ូល) 10
អភិជនឱសថ​សម្បទា 2000
3500 ពិន្ទុ តោទេពកម្រិត 1 1
ឱសថ​សត្វធាតុភ្លើង 5
ឱសថ​សត្វធាតុដី 5
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
4000 ពិន្ទុ បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 180
បន្ទះក្រញាំដៃនាគ 180
4500 ពិន្ទុ ត្បូងប្រាំ​បី​ជីយ៉េន 3
ត្បូងប្រាំ​បី​ម៉ីង​ហ្វា 3
ត្បូងប្រាំ​បី​ស៊េជី 3
ត្បូងប្រាំ​បី​ហ៊ៃ​សា 3
ត្បូងប្រាំ​បី​ឈានជិង 3
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 300
5000 ពិន្ទុ តោទេពកម្រិត 1 2
ឱសថ​សត្វធាតុភ្លើង 15
ឱសថ​សត្វធាតុដី 15
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
5500 ពិន្ទុ ដុំកែវភ្នែកកម្រិត 8 3
ដុំស្មិតខ្មៅកម្រិត 8 3
ពុម្ពថ្មកម្រិត 8 3
សិលាពិសេសកម្រិត 8 3
ដុតដុំស្មិតកម្រិត 8 3
ត្បូងចម្រុះកម្រិត 8 1
ត្បូងឈូកកម្រិត 8 1
ពន្លឺច័ន្ទកម្រិត 8 1
វិញ្ញាណស្វាយកម្រិត 8 1
ពន្លឺពពកមេឃាកម្រិត 8 1
6000 ពិន្ទុ បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 200
បន្ទះក្រញាំដៃនាគ 200
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 50