ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] កម្រៃ 7 ថ្ងៃ

21-06-2023

កុំរំលងនូវកម្រៃ 7 ថ្ងៃដំបូងបើកដំណើរការណា៎ ហ្នឹងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់!

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ពេលវេលា៖

ចាប់តាំងពីម៉ោង 10h00 ថ្ងៃទី 07/06 - 23h55 ថ្ងៃទី 14/06/2023        

ខ្លឹមសារ

  • ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ រាល់ថ្ងៃចូលហ្គេមនឹងទទួលបានរង្វា់

អំណោយ

ថ្ងៃ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1 ប្រាក់ចាក់សោ 100000
ការសិក្សា 10000
បញ្ជានរក​ប្រាំ​បួន 10
ផាវ 5
2 មាសចាក់សោ 100
បន្ទះក្បាច់បាតដៃចិត្តព្រះពុធ 30
បញ្ជានរក​ប្រាំ​បួន 20
ផាវ 5
3 មាសចាក់សោ 100
ថង់វត្ថុធាតុសម្ពោធបើក 10
ការសិក្សា 20000
ផាវ 5
4 មាសចាក់សោ 100
ផ្លាក​ពពក 20
ប្រាក់ចាក់សោ 200000
ផាវ 5
5 បញ្ជា​ធរណីទេព 10
ញញួរលត់ដំ 100
មាសចាក់សោ 100
ផាវ 5
6 មាសចាក់សោ 200
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 10
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 10
ផាវ 10
7 មាសចាក់សោ 200
បន្ទះពិភពគុន 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 5
ផាវ 10