ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] បញ្ចូលបន្ដគ្នា

17-06-2020

ក្នុងកំឡុង 7 ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកក្លាហាននឹងទទួលបានអំណោយយ៉ាងរំភើប!

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ពេលវេលា៖

ចាប់តាំងពីម៉ោង 10h00 ថ្ងៃទី 07/06 - 23h55 ថ្ងៃទី 14/06/2023  

ខ្លឹមសារ                

- រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិត 80 មាស, 200 មាស, 5000 មាសឬ 1000 មាស ក្នុង ៥ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរង្វាន់។                

- ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។ 

អំណោយ   

មាស វត្ថុធាតុ បរិមាណ
80 អនិច្ចាព្រហ្មចារី (ម៉ូតបំពាក់) 1
បញ្ជា​ធរណីទេព 30
មាសចាក់សោ 300
ប្រាក់ចាក់សោ 500000
ផាវ 20
200 បន្ទះកម្លាំងធាតុជ្រួលច្របល់ 50
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 50
មាសចាក់សោ 500
អភិជន EXP ឱសថ (ខ្ពស់) 50
ផាវ 30
500 ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 30
បញ្ជា​ធរណីទេព 80
មាសចាក់សោ 1000
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 300
ផាវ 40
1000 សំពត់​ចង​លំពែង 1
សំពត់​ចង​លំពែង (ក្បាល) 1
បន្ទះកម្លាំងធាតុជ្រួលច្របល់ 50
ញញួរលត់ដំ 300
ផាវ 50