ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S11] ប្រណាំងយក TOP កម្លាំងប្រយុទ្ធ - ទទួលដាវមេឃា

20-06-2011

វិសាល៖

  • S11 - បក្សវិមានផ្កា 

ពេលវេលា៖

  •  ដល់ 10h ថ្ងៃ 07/06/2023 - 10h00 ថ្ 16/06/2023

ខ្លឹមសារ៖

  • Top 16 អ្នកក្លាហានណាមានកម្លាំងធាតុខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់ server (សូមចំណាំគ្រប់ server នឹងមានតារាងចំណាត់ថ្នាក់រៀងៗខ្លួន) នឹងទទួលបានរង្វាន់ពីអេដមីន

រង្វាន់

រៀបថ្នាក់ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1  អាវុធទេព [ដាវមេឃា] 1
បន្ទះស្ដេចលំពែង 200
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 100
មាស 10000
មាសចាក់សោ 10000
2 ប៊ិច​ទេព​ភ្លើង​ហោះ 1
ពពកចរ បក្សា​បុរាណ 200
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 50
មាស 8000
មាសចាក់សោ 10000
3 ប៊ិច​ទេព​ភ្លើង​ហោះ 1
ពពកចរ បក្សា​បុរាណ 150
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 30
មាស 5000
មាសចាក់សោ 8000
4-8 ស្ដេចជេត-យន់ប៉ៃ​យ៉ី 1
បន្ទះស្ដេចលំពែង 80
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 20
មាស 3000
មាសចាក់សោ 5000
9-16 ស្ដេចជេត-យន់ប៉ៃ​យ៉ី 1
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 20
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 10000
មាស 2000
មាសចាក់សោ 5000