ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ការទូទាត់ចូលហ្គេមដោយផ្ទាល់នៅលើ Store

16-11-2022

ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងហ្គេម។ អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងណែនាំវិធីបង់ប្រាក់ចូលទៅក្នុង

បង់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងហ្គេមជាមួយកាបូប GAMO

មុនដំបូងត្រូវផ្ទុក GAMO ចូលកាបូប GAMO សូមមើលការណែនាំលម្អិតនៅនេះ Link

ជំហានទី 1៖ ចូល link https://pay.gamocorp.com/ រួចជ្រើសរើសហ្គេម 9Yin Mobile Cambodia

ជំហានទី 2៖ ជ្រើសម៉ាស៊ីនមេកំពុងលេង -> ជ្រើសកញ្ចប់បញ្ចូល -> បញ្ជាក់ការទូទត់
ជំហានទី 3៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលដោយជោគជ័យ ចាប់ផ្ដើម login ចូលហ្គេម -> ជ្រើសតួអង្គដើម្បីទទួល។

ចំំណាំ៖
- បន្ទាប់ពីបញ្ចូលដោយជោគជ័យ សូមចូលសាជាថ្មី ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់បញ្ចូលទឹកប្រាក់
- ប្រសិនបើមួយគណនីមានច្រើនតួអង្គ តម្រូវឱ្យជ្រើសរើសតួអង្គត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួល។
ចំណាំពិសេស៖
ដោយសារតែដែនកំណត់មួយចំនួនកញ្ចប់ ត្រឹមទូទាត់ផ្ទាល់នៅលើ Store ដែលមិនចាំបាច់ទូទាត់តាមកាបូប GAMO ទេ។ ហេតុនេះ អ្នកក្លាហានត្រូវសម្គាល់ ដើម្បីទិញបណ្ដាកញ្ចប់ខាងក្រោមនេះនៅក្នុងហ្គេម។
+ កញ្ចប់មូលនិធិថ្ងៃ
+ កញ្ចប់់មូលនិធិចម្រើនវ័យ
+ កញ្ចប់ហាងកំណត់ម៉ោង

ការទូទាត់ចូលហ្គេមដោយផ្ទាល់នៅលើ Store

ជំហានទី 1: ក្នុងហ្គេមជ្រើសយកពាក្យ ដំណាក់គុជ -> បញ្ចូលមាស។


ជំហានទី 2: ជ្រើសយកកញ្ចប់ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល ហើយចាប់ផ្ដើមទូទាត់ជាការរួចស្រេច​។

ការណែនាំនឹងដំឡើងរបៀបទូទាត់នៅលើ Store។ មើលព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ Link