ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ការណែនាំទូទាត់លុយចូលហ្គេម

11-11-2022

សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការទូទាត់នៅក្នុង 9Yin 

1. ការណែនាំខ្លីៗ 

ចូលទំព័រ web GAMO> ជ្រើសយក 9Yin Mobile Cambodia> ជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនមេនិងតួអង្គ> ជ្រើសរើសកញ្ចប់> ចុចទូទាត់។ 

2. ព័ត៌មានលម្អិត 

 • ជំហានទី 1៖ ចូលទំព័រ web GAMO: https://pay.gamocorp.com/ ចូលដោយប្រើគណនីហ្គេមរបស់អ្នក។ (ID Gamo, Facebook, Google) 
 • ជំហានទី 2៖ ជ្រើស 9Yin ហើយចុចដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងហ្គេម 

- ជ្រើស 9Yin 

- ចូលដោយប្រើគណនីហ្គេមរបស់អ្នក 

 • ជំហានទី 3៖ ជ្រើសម៉ាស៊ីនមេនិងតួអង្គ 

ជ្រើសតួអង្គ 

 • ជំហានទី 4៖ ជ្រើសរើសកញ្ចប់

ជ្រើសរើសកញ្ចប់

 • ជំហានទី 5៖ ជ្រើសរើសទម្រង់ទូទាត់ ហើយចុចទូទាត់។

ការទូទាត់

 • ចំណាំ៖

- គណនីលេងភ្លាម មិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ប្រាក់ទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវភ្ជាប់គណនី លេងភ្លាមជាមួយគណនី GAMO ។

- មើលព័ត៌មានលម្អិត៖

- គណនីបញ្ចូលនៅ https://pay.gamo.vn ត្រូវតែដូចគ្នានឹងគណនីដែលជាម្ចាស់តួអង្គដែលអ្នកចង់បញ្ចូល។

សង្ឃឹមថាអ្នកមានពេលវេលាដ៏សប្បាយជាមួយនឹងហ្គេម 9Yin

MIA

ចូល web GAMO> ចូល> ជ្រើសរើសពាក្យបញ្ចូលទឹកប្រាក់កាបូប Gamo> ជ្រើសរើសរបៀបទូទាត់ - កញ្ចប់> រួចចុចបន្ដ>> ពាក្យទូទាត់

លម្អិត

 • ជំហានទី 1៖ ចូល https://pay.gamocorp.com/ , ចូលដោយគណនីផ្ទាល់ខ្លួន ពេលចូល game (ID GAMO, Facebook និង Google) 

ចូលដោយប្រើគណនីហ្គេមរបស់អ្នក។

 • ជំហានទី 2៖ ជ្រើសរើសការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងកាបូប GAMO

ជ្រើសរើសកាបូប GAMO បញ្ចូលប្រាក់

 • ជំហានទី 3៖ ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ បំពេញព័ត៌មានហើយចុចបន្ត។

ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ កញ្ចប់និងបំពេញព័ត៌មាន

 • ជំហានទី 4៖ ជ្រើសរើសកញ្ចប់ ហើយពិនិត្យមើលព័ត៌មានពីរឬបីដង បំពេញលេខទូរស័ព្ទ ធនាគារ រួចចុចបន្ត --> បន្ត

វិធីសាស្រ្តដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងកញ្ចប់ GAMO

1.បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមកាត GAMO

អត្រា៖ 1 $ = 40 MIA

 • ជំហានទី 1៖ ដំបូងចុចចូលកាត GAMO បំពេញលេខ Serial Number និងលេខសម្ងាត់

បង់ដោយកាតបញ្ចូលទឹកប្រាក់

 • ជំហានទី 2៖ ចំណុចប្រទាក់បង្ហាញប្រតិបត្តិការជោគជ័យ។ ចុចចូល Wallet ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យរបស់អ្នក។

2. CODAPAY 

បច្ចុប្បន្ន អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង់ប្រាក់តាមរយៈ COPADAY នៅក្នុងប្រទេសទាំង 4 រួមមាន៖ កម្ពុជា តៃវ៉ាន់ ហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ 

 • ជំហានទី 1៖ ជ្រើស COPADAY នៅក្នុងផ្នែកវិធីសាស្ត្រទូទាត់ ជ្រើសរើសប្រទេស ឆានែលទូទាត់ និងកញ្ចប់ បន្ទាប់មកចុចបន្ត។ 

បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាម COPADAY 

 • ជំហានទី 2៖ បំពេញព័ត៌មានដែលត្រូវការ ដើម្បីបំពេញការដាក់ប្រាក់។ 

បំពេញព័ត៌មានដែលត្រូវការ 

ដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់៖ 

ជំហានទី 1៖ ជ្រើសរើសការដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ ប្រព័ន្ធនឹងជ្រើសរើសការផ្ទេរប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

- បន្ទាប់មកបំពេញលេខទូរស័ព្ទ ធនាគារ និងកញ្ចប់ ចុចចូលបន្ត 

- ដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ 

 • ជំហានទី 3៖ បន្ទាប់មកផ្ទេរដូចដែលបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ 

ផ្ទេរប្រាក់ជាមួយព័ត៌មានខាងលើ