ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

បញ្ចូលតាមរយៈ Google Play

16-11-2022

ជំហានទី 1

នៅចំណុចប្រទាក់ក្នុងហ្គេម អ្នកក្លាហានចុចដំណាក់គុជ ឬបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្ទុកមាសសម្រាប់តួអង្គរបស់អ្នក។

 

ជំហានទី 2

- នៅចំណុចប្រទាក់បញ្ចូលកាត អ្នកក្លាហានចូរជ្រើរើសកញ្ចប់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ណាមួយដែលសមស្របបំផុត និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក ចំណាំ

 

- ពេលអ្នកក្លាហានបញ្ចូលដំបូង នឹងបានផ្ដល់មាសចាក់សោបន្ថែម ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងដំណាក់កាលនៃការបញ្ចូលទឹកប្រាក់នីមួយៗ។

ជំហានទី 3

- បន្ទាប់ពីកំណត់កញ្ចប់មាសដែលអ្នកត្រូវការ ចូរចុចលើកញ្ចប់នោះ ហើយបន្តជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់។