ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ទី 11

06-02-2023

សូមផ្ញើជូនក្ដីស្រឡាញ់ក្នុងឱកាសថ្ងៃ  valentine's ជាមួយខ្សែព្រឹត្តិការណ៍ទី 11 គួរឲ្យទាក់ទាញនេះ។

សូមរួមជាមួយអេដមិន ចូលរួមនឹងទទួលអំណោយគួរឲ្យរំភើបនេះណា៎!

វិសាល៖

  ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 07/02 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 13/02/2023

ខ្លឹមសារ  

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ទី 11
បញ្ចូលបន្ដគ្នា ការសន្សំបញ្ចូលចុងសប្ដាហ៍
សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ ដំណាក់គុជគុណភាពបរិសុទ្ធិ
ចូលទទួលអំណោយ បញ្ចូល 240 មាសរាល់ថ្ងៃ

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage