ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 11] បញ្ចូល 240 មាសរាល់ថ្ងៃ

06-02-2023

វិសាល៖

ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

ពីថ្ងៃទី 07/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 13/02/2023

ខ្លឹមសារ

រាល់ថ្ងៃបញ្ចូល 240 មាសអាចជ្រើសរើស 1 ក្នុង 3 កញ្ចប់អំណោយ

អំណោយ

ជ្រើសរើសកញ្ចប់ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
ឯកមេឃា បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 20
មាសចាក់សោ 800
ទ្វេមេឃា បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អាចម៍ផ្កាយក្រៅភព 20
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 800
ត្រីមេឃា ឆ្មាំអធិរាជ-បៀនយ៉េចាង 8
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ឱសថ​បង្កក់កាយ 50
មាសចាក់សោ 800