ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

សរុបនៃការប្រណាំង TOP កម្លាំងប្រយុទ្ធរួម SERVER

17-04-2018

អ្នកក្លាហានជាទីរាប់អាន់! ឆ្លងកាតក្នុងរយៈពេលនៃការប្រកួត top កម្លាំងប្រយុទ្ធរវាងបណ្ដា server 9Yin Mobile Cambodi។ ទីបំផុតយើងខ្ញុំក៏បានរកបណ្ដាឃើញឈ្មោះដែលខ្លាំងពូកែ ដើម្បីជូនរង្វាន់ top សក្ដិសមនឹងសមត្ថិភាពដែលពួកគាត់ទទួលបាន។

តារាងចំណាត់ថ្នាក់ top 10

ថ្នាក់ ឈ្មោះតួអង្គ ក្រុមបក្ស ពីកម្រិត  កម្លាំងធាតុ
1 ឆាវឆាវ ឆ្មាំអធិរាជ 72           955,309
2 Mary ឆ្មាំអធិរាជ 73           949,031
3 William ឆ្មាំអធិរាជ 72           879,339
4-8 ជួប៚ចុយ ឆ្មាំអធិរាជ 72           816,092
SakDoy ឆ្មាំអធិរាជ 72           815,916
ជួប៚ស៊យ ឆ្មាំអធិរាជ 72           805,256
Muwter ឆ្មាំអធិរាជ 72           785,376
អ៊ូធៀង បក្សអ៊ូតាំង 71           765,278
9-16 NITH៚FIRE ឆ្មាំអធិរាជ 72           754,478
TeemoDK ឆ្មាំអធិរាជ 72           751,486
Jinro បក្សអ៊ូតាំង 72           747,102
ប៉ាយបិច បក្សថាង 71           722,601
OGGy បក្សក្រុងលីងសៀវ 71           710,498
Moo ឆ្មាំអធិរាជ 69           695,445
HitKKKK សាសនាមិញ 71           694,029
ជួប៚សយ ឆ្មាំអធិរាជ 71           691,300

ខ្លឹមសារប្រណាំង top: https://9yinm.net/news/events/S10_1129

ចំណាំ:

រង្វាន់នឹងផ្ញើជូនចូលសំបុត្រយ៉ាងយឺតបំផុត 3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចេញការប្រកាសនេះ។

ម្ដងទៀតសូមអបអរសាទរអ្នកក្លាហានទាំងឡាយ ហើយចូរអ្នកទាំងឡាយចូលរួមដើម្បីសរសេរចេញជាដំណើររឿងក្នុងការប្រណាំងប្រកួតនៅវគ្គបន្ដខាងមុខរបស់ 9Yin ណា៎។