ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

សរុបលទ្ធផលប្រណាំង TOP កម្លាំងប្រយុទ្ធ S8

22-02-2019

សរុបលទ្ធផលប្រណាំង top កម្លាំងប្រយុទ S8 អ្នកក្លាហានជាទីរាប់អាន!

ដល់ម៉ោង 10h ថ្ងៃទី 10/02/2023 admin បានរកឃើញឈ្មោះដែល​​មាននៅក្នុងតារាងមាសគ្រប់ server រួចហើយ។ តោះមកជាមួយ admin មើលមើល៍តើឈ្មោះទាំងអស់នោះអ្វីខ្លះ!

TOP ឈ្មោះនិងគោត៖ ក្រុមបក្សប្រ Level កម្លាំងប្រយុទ្ធ
1 យ៉ាងមិញ ឆ្មាំអធិរាជ 72 633008
2 9TailFox សាសនាមិញ 71 617614
3 TangYin ឆ្មាំអធិរាជ 71 591520
4 SuN ឆ្មាំអធិរាជ 71 576049
5 ស៊ូសឺ ឆ្មាំអធិរាជ 70 568508
6 Jacky ឆ្មាំអធិរាជ 71 566867
7 សៀវហ្វុង ឆ្មាំអធិរាជ 71 564363
8 Empirer ឆ្មាំអធិរាជ 70 563050
9 សឺម៉ាអុី ឆ្មាំអធិរាជ 70 560206
10 សៀវឡុង168 បក្សក្រុងលីងសៀវ 70 549020
11 Naja ឆ្មាំអធិរាជ 71 543500
12 ឪវា ឆ្មាំអធិរាជ 70 534600
13 ហេងឃាតករ ឆ្មាំអធិរាជ 70 533613
14 GaVi ឆ្មាំអធិរាជ 70 533235
15 ចុយអូនមក បក្សក្រុងលីងសៀវ 70 530365
16 KaChy ឆ្មាំអធិរាជ 70 526754

អំណោយ

លម្អិតនៃរង្វាន់ជូន: Link