ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ផែនការភ្ជាប់រួមម៉ាស៊ីនមេក្នុងខែ 5

22-05-2023

អ្នកក្លាហានជាទីរាប់អាន

ធ្វើដំណើរក្នុងពិភពគុន ប្រហែលអ្នកក្លាហានចង់រកគូប្រកួតសក្តិសមមែនទេ? ឬមួយរកមិត្តភក្តិ ឬក៏គូស្នេហ៍ ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមាននៅក្នុង 9 Yin ។ ព្រោះយល់អំពីចំណង់របស់អ្នកក្លាហាន អេដមីនសូមជូនដំណឹង អំពីការភ្ជាប់រួមម៉ាស៊ីនមេក្នុងថ្ងៃ 23/05/2023. ដូចតទៅ៖

ពេលវេលា

ពីម៉ោង 9h - 15h ថ្ងៃ 23/5/2023.

ខ្លឹមសារ៖ 

  • ភ្ជាប់រួមម៉ាស៊ីនមេ S2 ចូល S1 (យកម៉ាស៊ីនមេ S1 ធ្វើជាគោល)
  • ភ្ជាប់រួមម៉ាស៊ីនមេ S6 ចូល S5 (យកម៉ាស៊ីនមេ S5 ធ្វើជាគោល) .

ចំណាំ៖

  • ក្រោយពីភ្ជាប់រួម រាល់សកម្មភាពរួម server ដូចជា៖ ក្រុមបក្សប្រយុទ្ធរួម server បុប្ឆាគិរីប្រកួតដាវ អាចនឹងមានកំហុសកក្នុងសប្ដាហ៍។ សង្ឃឹមអ្នកក្លាហានអភ័យទោស!

រង្វាន់ភ្ជាប់រួម៖

រង្វាន់ជំនួយកម្លាំងធាតុ នឹងបានក្រុមគ្រប់គ្រងជូនក្រោយពីភ្ជាប់រួមម៉ាស៊ីនមេរួច!

ចំពោះម៉ាស៊ីនមេដែលភ្ជាប់រួម S1-2 និង S5-6:

កម្លាំងធាតុ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
កម្លាំងធាតុ >1,800,000 នឹងបានទទួល មាសចាក់សោ 2000
ឱសថ​កំណាត់​ឆ្អឹង 200
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
ប្រាក់ចាក់សោ 2000000
កម្លាំងធាតុ >1,400,000 - 1,800,000 នឹងបានទទួល មាសចាក់សោ 2000
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 400
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 1000
អភិជនឱសថ​សម្បទា 1000
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 500
ប្រាក់ចាក់សោ 2000000
កម្លាំងធាតុ >800,000 - 1,400,000 នឹងបានទទួល មាសចាក់សោ 2000
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 50
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 50
ឱសថ​បង្កក់កាយ 800
សាលា​ផ្កា​ឈូក 5
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 1000
អភិជនឱសថ​សម្បទា 1000
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 500
ប្រាក់ចាក់សោ 3000000
កម្លាំងធាតុ <800,000 នឹងបានទទួល មាសចាក់សោ 3000
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 50
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 50
ឱសថ​បង្កក់កាយ 1000
សាលា​ផ្កា​ឈូក 5
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 2000
អភិជនឱសថ​សម្បទា 2000
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 500
ប្រាក់ចាក់សោ 3000000