ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ការអាប់ដែតផ្សេង

31-05-2018

កែសម្រួលមុខងារ

STT មុខងារ ខ្លឹមសារ
1 ដណ្តើមនាគខ្លា ប្រយុទ្ធទីតាំង ក្រុមបក្សប្រយុទ្ធ រង្វាន់របស់ពួកមុខងារនេះ នឹងបានគុណទ្វេ
2 មហាសន្និបាតពិភពគុន Buff កម្លាំងធាតុអាចកើនបន្ថែមបានធម្មតា
3 ណែនាំអ្នកលេងថ្មី ភារកិច្ចណែនាំអ្នកលេងថ្មី ជូនរង្វាន់មាសចាក់សោ
4 ប្រយុទ្ធ ការធ្វើឱ្យប្រសើរនៃជំនាញប្រយុទ្ធ
5 បុណ្យសក្ដិ ការធ្វើឱ្យប្រសើរនៃបុណ្យសក្តិកម្លាំងប្រយុទ្ធ
6 យុទ្ធសិល្ប៍វិជ្ជាគុន អាចបន្តផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសិល្ប៍ដែលនៅសល់ទៅជាកម្លាំងប្រយុទ្ធ
7 យល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន វិជ្ជាគុនបានហាត់សម្រេចសុទ្ធតែអាចយល់ច្បាស់ ទទួលបន្ថែមជាច្រើនកម្លាំងប្រយុទ្ធ។ យល់ច្បាស់រួចនឹងលុបវិជ្ជាគុននេះ ក្រោយពីលុបរួចអាចរៀនមកវិញបាន វិជ្ជាគុននីមួយៗមានគុណភាពនឹងចំនួនជាកំណត់។
8 កំណត់ចំនួនវិជ្ជាគុន មុខងារកំណត់ចំនួនវិជ្ជាគុន អ្នកលេងម្នាក់ៗមានអតិបរមា 30 ឈុតវិជ្ជាគុន បើហួសពីនោះហើយចង់រៀនបន្ត អាចជ្រើសមុខងារយល់ច្បាស់ ផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជាគុនដំបូងទៅជាកម្លាំងប្រយុទ្ធដើម្បីរៀនបន្ត។
9 ចំណុចប្រទាក់ ប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់បាន IphoneXS និង IphoneXS Max

កែសម្រួលមួយចំនួន

STT មុខងារ ខ្លឹមសារ
1 វិជ្ជាគុនពិភពគុន Fix អំពីបញ្ហាកំហុសរូបិយប័ណ្ណ
2 កូន Fix កំហុសត្រូវសម្លាប់រហ័សក្នុងពេលដែលកូនចេញប្រយុទ្ធ
3 យោធាការពារសមុទ្រទាំងបួន Fix អំពីបញ្ហាមិនអាចកែសម្រួលដោយដៃ នូវចំនួនរង្គាស
4 ក្រុមបក្ស Fix អំពីបញ្ហាបង្ហាញទទេនៅពេលបង្កើតក្រុមលើកដំបូង
5 អាគម Fix អំពីបញ្ហាបង្ហាញឫសគល់អាគម និងតម្លៃប្រតិបត្តិការ
6 កំណប់ Fix អំពីបញ្ហាមិនអណ្ដែតកម្រិតកំណប់នៅចំណុចប្រទាក់
7 ពិភពគុនជួបជុំចម្លែក Fix អំពីបញ្ហាពិភពគុនជួបជុំចម្លែក ប្រហែលមិនអាចទទួលភារកិច្ច
8 អាថ៌កំបាំងដំណាក់ក្រោមដី Fix អំពីបញ្ហាអាថ៌កំបាំងដំណាក់ក្រោមដី ប្រហែលមិនអាចវាយសម្រុក