ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

វិជ្ជាគុនឯកបុគ្គលកំបិតទេពប្រាំបួន

07-06-2018

 

វិជ្ជាគុនឯកបុគ្គលកំបិតទេពប្រាំបួន
ឈ្មោះមុចជំនាញ  ប្រភេទ   ខ្លឹមសារ
មិនមានស្នៀតក៏មានស្នៀត  វាយធម្មតា 

- រួមមាន 4 ស្នៀត រាល់ស្នៀតបង្ក 150+0 របួស ទន្ទឹមនោះស្ដារចំនួនកម្លាំងធាតុឲ្យខ្លួន។
- ពេលវាយត្រូវមាន 5% អត្រាបង្អាក់ជំនាញគោលដៅកំពុងប្រើ។ 

ដាវឯកបំបែកម៉ឺនយុទ្ធសិល្ប៍  បំបែកស្នៀត

- រួមមាន 1 ស្នៀត បង្ក 450%+28416 របួស។ 

- វាយត្រូវគោលដៅកំពុងការពារស្នៀត អាចបំបែកស្ថានភាពការពារស្នៀតរបស់គោលដៅ ហើយបង្ករបួសកើនទ្វេដង។

- បន្ទាប់ពីបំបែកបានការពារស្នៀតរបស់គោលដៅ អាចលុបពិន្ទុអង្គប្រាណ ហើយវាយប៉ើងគូប្រកួត ទន្ទឹមនោះលុបឥទ្ធិពលការពារប្រាណ។

យ៉ាងហាន់១៤ក្រុង  បំផ្លាញ់ស្នៀត 

- រួមមាន 5 ស្នៀត បង្ក 810%+77739 របួស។

- វាយសម្រុកទៅខាងមុខច្រើនដងដោយល្បឿនយ៉ាងលឿន រាល់ស្នៀតវាយត្រូវ 2 គោលដៅឬច្រើនជាងនឹងបានកើន 50% របួសនៃស្នៀតបន្ទាប់។ - ពេលប្រើស្នៀតខ្លួននឹងក្នុងស្ថានភាពប្រាណពណ៌លឿង។

ជើងឯកគ្មានគូប្រៀប  ស្នៀតពិត 

- រួមមាន10 ស្នៀត បង្ក 1560%+147047 របួស។

- ជំនាញចាក់សោ អាចចាក់សោគោលដៅមិនមានក្នុងស្ថានភាពអង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក ពេលប្រើជំនាញពីរសងខាងមិនអាចចលនា ពេលបញ្ចេញស្នៀតនឹងក្នុងស្ថានភាពអង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក។ - ចលនានៃស្នៀតនេះមានផលប៉ះពាល់ពិសេស ត្រូវប្រើ 3D ដើម្បីមើល។

ចំហាយដាវម៉ឺនយោជន៍   ស្នៀតរង 

 - ស្នៀតទប់ទល់៖ រួមមាន 9 ស្នៀត បង្ក 1290%+123330 របួស។

- ពេលប្រើជំនាញវាយតប ប្រសិនបើការពារស្នៀតជោគជ័យ នឹងអាចវាយតបបាន ពេលបើកការវាយតបនឹងលុបអង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក ហើយធ្វើបង្អាក់ជំនាញរបស់សត្រូវ។

ប្រកួតជានិច្ចមិនដែលបរាជ័យ  ទុះស្នៀត 

- រួមមាន 5 ស្នៀត បង្ក 2070%+130919 របួស។

- ប្រែក្លាយខ្លួនឯងទៅជាកាំបិត វាយសម្រុកសត្រូវនៅជុំវិញ ពេលប្រើស្នៀតនឹងក្នុងស្ថានភាពអង្គប្រាណពណ៌ផ្កាឈូក។

- ពេលប្រើស្នៀតបើត្រូវអ្នកលេងវាយនឹងផ្អែកលើប្រភេទអាវុធរបស់អ្នកវាយ ដើម្បីទទួលឥទ្ធិពលបង្ការបួសអាវុធ ក្នុង 30s នឹងបន្ថយរបួសដែលអាវុធនោះបង្កចេញ។