ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

សមរភូមិក្បាច់វាយោថៃសាន

08-05-2017

សមរភូមិក្បាច់វាយោថៃសាន លើកដំបូងបង្ហាញខ្លួនក្នុងហ្គេម 9Yin តើមានអ្វីពិសេស សូមរង់ចាំមើល?

ពេលវេលា៖

-  20:30-20:45 រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ធ្វើការប្រកួតជុំដំបូង។ 20:30-21:00 ថ្ងៃសៅរ៍ប្រកួតឡើងថ្នាក់។

ឧទ្ទេសនាម៖

- ប្រកួតជុំដំបូង គឺរបៀបប្រកួតគ្នាច្រើន ហេតុដូច្នេះអ្នកលេងចូលរួមប្រកួតក្នុង map តែមួយ។ វាយប្រហារអ្នកលេងផ្សេង ដណ្ដើមពិន្ទុរបស់គូប្រកួតតាមអត្រាកំណត់។ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃពិន្ទុ Top 32 អាចទទួលបានសម្ថភាពឡើងថ្នាក់។

- ប្រកួតឡើងថ្នាក់ គឺប្រកួត 1vs1 អ្នកឈ្នះមានសិទ្ធិទៅវគ្គបន្ទាប់ ទីបំផុតឆ្លង 3 វគ្គប្រកួតដើម្បីជ្រើសចេញបញ្ចគរុ (បញ្ចកំពូល) អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់របស់បញ្ចគរុ (បញ្ចកំពូល) គឺអ្នកលេងទាំងអស់ server បោះឆ្នោតជ្រើស។ នឹងផ្អែកលើសមាមាត្រនៃអ្នកកាន់ភ្នាក់ងារនីមួយៗ និងចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលទទួលបាន ដើម្បីចាត់តាំងមុខតំណែង។

ច្បាប់ចូលរួម៖

វគ្គជម្រុះ៖

- ចាប់ផ្ដើមនៅ៖ 20h30 - 20h45 រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ។

- ប្រកួតជុំដំបូង គឺរបៀបប្រកួតគ្នាច្រើន ហេតុដូច្នេះអ្នកលេងចូលរួមប្រកួតក្នុង map តែមួយ។ វាយប្រហារអ្នកលេងផ្សេង ដណ្ដើមពិន្ទុរបស់គូប្រកួតតាមអត្រាកំណត់។ ផ្អែកលើការវាយតម្លៃពិន្ទុ Top 32 អាចទទួលបានសម្ថភាពឡើងថ្នាក់។

វគ្គឡើងថ្នាក់៖

- ចាប់ផ្ដើមនៅ៖ 20h30 - 20h45 ថ្ងៃសៅរ៍។

- ប្រកួតឡើងថ្នាក់ គឺប្រកួត 1vs1 អ្នកឈ្នះមានសិទ្ធិទៅវគ្គបន្ទាប់ ទីបំផុតឆ្លង 3 វគ្គប្រកួតដើម្បីជ្រើសចេញបញ្ចគរុ អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់របស់បញ្ចគរុ គឺអ្នកលេងទាំងអស់ server បោះឆ្នោតជ្រើស។ នឹងផ្អែកលើសមាមាត្រនៃអ្នកកាន់ភ្នាក់ងារនីមួយៗ និងចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលទទួលបាន ដើម្បីចាត់តាំងមុខតំណែង។

រង្វាន់៖

ប្រភេទ៖  រង្វាន់
បញ្ចគរុ៖  វិជ្ជាគុនឯកបុគ្គលកំបិតទេពប្រាំបួន
គ្រឿងប្រដាប់បញ្ចគរុ (ទុជ៌នទិសខាងកើត - មហាពឹសទិសខាងលិច - ស្មូមទិសខាងជើង - អធិរាជខាងត្បូង - មហាវេទមន្ដមជ្ឈិម)
កិត្តិនាមបញ្ចគរុ (ទុជ៌នទិសខាងកើត - មហាពឹសទិសខាងលិច - ស្មូមទិសខាងជើង - អធិរាជខាងត្បូង - មហាវេទមន្ដមជ្ឈិម)
ចូលរួម៖
(មានឱកាសទទួលបាន)
ហិបវាសនាមេឃា
សោវិញ្ញាណឱសថមេឃា
ថ្មផ្កាអង្គារដី
បន្ទះគុជ 4 ប្រាំ​បី​ជីយ៉េន