ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ប្រណាំងយក TOP កម្លាំងប្រយុទ្ធ - ទទួលដាវប្រហារនាគ

30-11-2022

វិសាល៖

ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ចាប់ផ្ដើម៖ 10H ថ្ងៃ 29/11/2022
  • បញ្ចប់៖ 10H ថ្ងៃ 13/12/2022

ខ្លឹមសារ៖

- ក្នុងអំឡុងវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកលេង TOP 10 តួអង្គមានកម្លាំងធាតុខ្ពស់ នឹងទទួលបានរង្វាន់គួរឲ្យទាក់ទាញ។
- TOP 1 ទទួលបានអាវុធទេព ដាវប្រហារនាគ
- នៅវេលាម៉ោង10h00 ថ្ងៃទី 13/12/2022 ក្រុមគ្រប់គ្រងនឹងយោងទៅលើ តារាងចំណាត់ថ្នាក់ នៃម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់ ដើម្បីកំណត់ជូនរង្វាន់។
- រង្វាន់ នឹងបានក្រុមគ្រប់គ្រងសរុប ហើយផ្ញើចូលប្រអប់ Ingame បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍។

រង្វាន់

ថ្នាក់ រង្វាន់ Số lượng
1 ដាវប្រហារនាគ  1
ពពកចរ បក្សា​បុរាណ 1
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 150
មាស 10000
មាសចាក់សោ 10000
2 ប៊ិច​ទេព​ភ្លើង​ហោះ 1
ពពកចរ បក្សា​បុរាណ 1
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 150
មាស 8000
មាសចាក់សោ 10000
3 ប៊ិច​ទេព​ភ្លើង​ហោះ 1
ពពកចរ បក្សា​បុរាណ 1
បន្ទះដាវពិឃាតលោហិត 150
មាស 5000
មាសចាក់សោ 8000
4-10 មាស 5000
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 50
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
មាសចាក់សោ 5000