ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

Guide

28-11-2022

អ្នកក្លាហានជាទីរាប់អាន!

ដើម្បីឲ្យអ្នកក្លាហានងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបទពិសោធន៍ហ្គេម 9Yin Mobile Cambodia - GAMO ជិតនឹងបើកចេញខាងមុខនេះ។ Admin សូមផ្តល់ការណែនាំជាមូលដ្ឋានមួយចំនួន បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសតួអង្គដែលអ្នកចូលចិត្ត។

អ្នកក្លាហាននឹងឈានចូលពិភព 9Yin Mobile Cambodia - GAMO។ នៅកន្លែងនេះ អ្នកក្លាហានជ្រើសប្រភេទអេក្រង់ដែលសមរម្យសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក។

 • បន្ទាប់មកនៅចំណុចប្រទាក់សំខាន់នៃអេក្រង់។ អ្នកក្លាហានសូមចុច ជ្រើសភារកិច្ចដើម្បីចាប់ផ្ដើមត្រួតត្រាពិភពគុន។ 

 • សន្ទនាជាមួយ NPC៖ អ្នកក្លាហានចូរចុចរង្វង់មូលក្រហមដើម្បីសន្ទនា

 • បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមការត្រួតត្រាពិភពគុនរបស់ខ្លួនបន្ត។ មានភារកិច្ចមួយចំនួនដោយគ្មានការណែនាំលម្អិត អ្នកក្លាហានសូមយកចិត្តទុកដាក់ភារកិច្ចសំខាន់ នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ដើម្បីបំពេញភារកិច្ច។

 • អ្នកក្លាហានធ្វើតាមការណែនាំនឹងទទួលបានវិជ្ជាសម្រាលខ្លួន។ ក្នងមួយចំនួនទេសអាថ៌កំបាំងភារកិច្ច ចូរចុច icon ស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីតួអង្គធ្វើភារកិច្ចដោយខ្លួនឯង។

 • ចេះតែបន្តធ្វើភារកិច្ចដើម្បីតួអង្គឆ្លងផុតដំណាក់កាលអ្នកលេងថ្មី។ អ្នកក្លាហានកុំភ្លេចភារកិច្ចនឹងចុចចូលរង្វង់សន្ទននាក្នុងពេលសន្ទនាណ៎ា។
 • មួយចំនួនភារកិច្ចមានប្រមូលសម្ភារៈវត្ថុធាតុ។ អ្នកក្លាហានចូរចុច icon វត្ថុធាតុដើម្បីសម្រេចភារកិច្ច។

 • ចូរចំណាំ icon Auto ដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹងប្រយុទ្ធបន្ថែមសាច់រឿង ទេសអាថ៌កំបាំង

 • ក្នុងមួយចំនួនប្រយុទ្ធបន្ថែមសាច់រឿង ទេសអាថ៌កំបាំង មានណែនាំឲ្យដើរតាមសញ្ញាព្រួញ។ អ្នកក្លាហានត្រូវដើរតាមដើម្បីបន្តភារកិច្ច ទើបសម្រេចបានភារកិច្ច។ 

 • អ្នកក្លាហានសូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរង្វាន់នៅក្នុងភារកិច្ច។ រង្វាន់នឹងទាក់ទងនឹងមុខងារកម្លាំងប្រយុទ្ធ៖ វិជ្ជាគុន កម្លាំងធាតុ វិជ្ជាសម្រាលខ្លួន ជីពចរ ណាហនៈ។ល។

 • បន្តធ្វើភារកិច្ច ប្រព័ន្ធនឹងណែនាំដោយស្វ័យប្រវត្តិអំពីរបៀបបង្កើនពិន្ទុនៃមុខងារ៖ វិជ្ជាគុន កម្លាំងធាតុ សម្ពោតបើក ជីពចរ ស្រោមកាំបិត

 • ក្នុងអំឡុងធ្វើភារកិច្ច អ្នកក្លាហាននឹងជួបភារកិច្ចអ្នកនាំផ្លូវ។ នៅភារកិច្ចនេះ​ អ្នកក្លាហានត្រូវដើរតាមការពារ NPC ទៅខាងមុខគឺសម្រេចភារកិច្ច។

 

 • នៅកម្រិត 35 អ្នកក្លាហាននឹងជួបភារកិច្ចចាំបាច់គឺឆ្លងកាត់ជញ្ជាំងដើម្បីបំពេញភារកិច្ច។ នៅភារកិច្ចនេះ អ្នកក្លាហានចូរធ្វើតាមជំហានដូចតទៅ៖
 • ជំហានទី 1៖ ដើរទៅតាមសញ្ញាព្រួញ

 • ជំហានទី 2៖ ចុះពីខ្នងសេះ! ដើរទៅឈរជិតផ្ទាល់មុខនឹងជញ្ជាំង

 • ជំហានទី 3៖ បន្ទាប់មក ចុចចូលសញ្ញាលោតនៅជ្រុងក្រោមខាងស្ដាំ។

 • ជំហានទី 4៖ ចុចលោត១ដងហើយ ចុចលោតបន្តបន្ថែម២ឬ៣ដងទៀត ដើម្បីឆ្លងបានជញ្ជាំង។

ឈានដល់កម្ពស់ចាំបាច់ដើម្បីឆ្លងជញ្ជាំង

 • ជំហានទី 5៖ ចុចលោត២ឬ៣ដង ព្រមទាំងបញ្ជាដើរទៅខាងមុខនឹងឆ្លងបានជញ្ជាំង។
 • ក្រោយពីឆ្លងជញ្ជាំងរួច អ្នកក្លាហានបន្តទៅរក NPC ដើម្បីសម្រេចភារកិច្ច។

ចឹងគឺណែនាំអ្នកលេងថ្មីសម្រេច។ Admin សូមជូនពរវីរៈបុរសជួបភាពសុខស្រួល និងរីករាយជាមួយ 9Yin Mobile Cambodia - GAMO