ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ការណែនាំទិញរង្វាន់មូលនិធិថ្ងៃនិងមូលនិធិចម្រើនវ័យ

16-11-2022

ការប្រូមូសិននិងកម្រៃនៃបណ្ដាកញ្ចប់វិនិយោគថ្ងៃ នឹងមូលនិធិចម្រើនវ័យគួរឲ្យទាក់ទាញ តើគួរធ្វើបែបណាទើបទិញបានកញ្ចប់ទាំងនេះ? 

រង្វាន់វិនិយោគថ្ងៃ

របៀបទិញ


- ទិញបាននៅលើ Ingame តាមរយៈ In-App (Appstore ឬ CH Play) ប្រូមូសិន

- រាល់ថ្ងៃចំណាយត្រឹម 1USD រាយនាមហើយទទួលផលចំណេញ X6។

- រាល់ថ្ងៃទិញបានអតិបរិមា ១ កញ្ចប់ ហើយរាយនាមជោគជ័យ ១ ថ្ងៃ សម្រាប់ថ្ងៃបន្ដទិញនឹងទទួលបានរង្វាន់រាយនាមនៅថ្ងៃទី ២។

- ពេលទិញនឹងទទួលបាន 40 មាសភ្លាម ហើយទទួលបានរង្វាន់រាយនាមសមស្រប។

ចំណាំ៖

- មាសមិនបានគិតចូលក្នុងការបញ្ចូលដំបូងទេ សំណងនិងព្រឹត្តិការណ៍សន្សំ។ មូនិធិចម្រើនវ័យ របៀបទិញ

- ទិញបាននៅលើ Ingame តាមរយៈ In-App (Appstore ឬ CH Play)

ប្រូមូសិន

- ពេលទិញមូនិធិចម្រើនវ័យ ត្រូវបង់ 11.99 USD នឹងទទួលបានភ្លាម 999 មាស។

- ឈានដល់កម្រិត 70 ទទួលបានវិញ 8000 មាសចាក់សោ។ - ជាពិសេស! 999 មាសនេះនឹងគិតចូលក្នុងសំណង និងបញ្ចូលដំបូង ហើយហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍សន្សំ។ ហាងកំណត់ម៉ោង របៀបទិញ

- ទិញបាននៅលើ Ingame តាមរយៈ In-App (Appstore ឬ CH Play)

ប្រូមូសិន

- ជំហានទី 1: ចុចចូលចំណុចប្រទាក់ icon ដំណាក់គុជ។

- ជំហានទី2: ចុចចូលចំណុចប្រទាក់ ហាង -> tab កំណត់ម៉ោង។ - ជ្រើសរើសបណ្ដាកញ្ចប់កំណត់ម៉ោង ដែលតម្រូវការទិញ ពេលទូទាត់បានជោគជ័យ រង្វាន់នឹងផ្ញើចូលតួអង្គដោយផ្ទាល់។