ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

បុព្វសិទ្ធកាតខែ

01-11-2020

សិទ្ធិពិសេសជាមួយកាតខែ/ កាតកម្រ/ កាតឆ្នាំរបស់ 9Yin Mobile Cambodia

ចូលរួមភ្លាម!

- ជំហានទី ១៖ នៅចំណុចប្រទាក់ចម្បង ចុចចូលសញ្ញាដំណាក់គុជ។

 

- ជំហានទី ២៖ នៅចំណុចប្រទាក់ដំណាក់គុជ ចុចចូលសញ្ញាបញ្ចូល ហើយជ្រើសយកកញ្ចប់ដែលត្រូវបញ្ចូល។

រួមមាន ៣ ប្រភេទកាត ដើម្បីទិញគឺ៖ កាតខែ/ កាតកម្រ/ កាតឆ្នាំ

 

-  ទិញកាតខែ/ កម្រ/ ឆ្នាំនឹងទទួលបានសិទ្ធដូចខាងក្រោមនេះ៖

បុព្វសិទ្ធ

កាតខែ

កាតកម្រ

កាតឆ្នាំ

មាសចាក់សោ(ជាបន្ទាន់)

400
(ទទួលបាន 1 ដងប៉ុណ្ណោះ)

1000
(ទទួលបាន 1 ដងប៉ុណ្ណោះ)

4000
(ទទួលបាន 1 ដងប៉ុណ្ណោះ)

មាសចាក់សោ (ប្រចាំថ្ងៃ)

99
(ទទួលរាល់ថ្ងៃ)

139
(ទទួលរាល់ថ្ងៃ)

169
(ទទួលរាល់ថ្ងៃ)

ល្បឿនហ្វឹកហាត់ខាងក្នុងនៃវិជ្ជាគុន/កម្លាំងធាតុខាងក្នុង

កើន 20%

Tកើន 40%

កើន 40%

ភារកិច្ចគ្រូបក្ស

ប្រើប្រាក់ចាក់សោចាប់ផ្ដើមឡើង 5 ផ្កាយ

ចូលរួមសកម្មភាព

ទទួលគ្រឿងប្រដាប់ បន្ទះមិនចាក់សោ។ ចូលរួមទីហាមឃាត់នឹងទទួលបានប្រាក់ធម្មតា។

ស្រាវជ្រាវវិជ្ជាគុនយុទ្ធសិល្បចិត្ត

អត្រាហឹង្សា x3EXP

អត្រាហឹង្សា x4 EXP

អត្រាហឹង្សា x4 EXP

អាសនៈបុរាណ

ទទួលគ្រឿងប្រដាប់មិនចាក់សោ

បង្កើតឡើងវិញទេពកោសល្យកូនចៅ

សំណង 60%

សំណង 70%

សំណង 80%

ការប្រឡងជ្រើសរើស

(ប្ដូរមាសចាក់សោទៅជាមាស)

50%

70%

100%

យល់ច្បាស់រូងត្បូងហោត្រៃមេឃា

(ទទួលបាន 1 ដងប៉ុណ្ណោះ)

100 ដង/ខែ

100 ដង/ខែ

100 ដង/ខែ