ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ណែនាំបញ្ចូល GIFTCODE

11-11-2022

ជំហានទី 1

នៅ​ចំណុច​ប្រទាក់​ ចុច​រូបតំណាងកម្រៃ

ជំហានទី 2

- នៅ​ចំណុច​ប្រទាក់កម្រៃ ចុចរូបតំណាង លេខកូដអំណោយ -> ចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលកូដ

- លេខកូដអំណោយ (Giftcode) អ្នកលេងអាចទទួលបានតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុង Fanpage