ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[S9] ប្រណាំងយក TOP កម្លាំងប្រយុទ្

13-03-2018

វិសាល៖

S9 -  ឯកាមិនបរាជ័យ            

ពេលវេលា៖

  •  ដល់ 10h ថ្ងៃ 14/03/2023

ខ្លឹមសារ៖

  • Top 16 អ្នកក្លាហានណាមានកម្លាំងធាតុខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់ server (សូមចំណាំគ្រប់ server នឹងមានតារាងចំណាត់ថ្នាក់រៀងៗខ្លួន) នឹងទទួលបានរង្វាន់ពីអេដមីន

រង្វាន់

រៀបថ្នាក់ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1 ប៊ិច​ទេព​ភ្លើង​ហោះ 1
បន្ទះស្ដេចលំពែង 150
ញញួរលត់ដំ 1000
មាស 10000
មាសចាក់សោ 10000
2 ប៊ិច​ទេព​ភ្លើង​ហោះ 1
បន្ទះស្ដេចលំពែង 100
ញញួរលត់ដំ 800
មាស 8000
មាសចាក់សោ 10000
3 ប៊ិច​ទេព​ភ្លើង​ហោះ 1
បន្ទះស្ដេចលំពែង 80
ញញួរលត់ដំ 500
មាស 5000
មាសចាក់សោ 8000
4-8 មាស 3000
បន្ទះស្ដេចលំពែង 50
ញញួរលត់ដំ 400
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 7000
មាសចាក់សោ 5000
9-16 មាស 2000
សៀវភៅយល់ច្បាស់វិជ្ជាគុន 5000
ញញួរលត់ដំ 300
មាសចាក់សោ 5000