ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍ S14 - ទទួលដាវប្រហារនាគ

09-04-2024

និទាឃរដូវថ្មីបានបើកចេញ អ្វីៗដែលល្អ នឹងឱកាសថ្មីក៏បានបើកចេញនូវម៉ាស៊ីនមេថ្មីនេះ។ ម៉ាស៊ីនមេ S14. ម៉ាស៊ីនមេថ្មីយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី នឹងនាំមកនូវអំណោយណាដែរសម្រាប់អ្នកលេង?

ចូររួមជាមួយអេដមីនស្វែងយល់ណា៎!

ពេលវេលា៖:

  • 10H ថ្ងៃ 02/04/2024

វិសាល៖:

  • S14 - យុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី

ខ្លឹមសារ

S14 - យុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតថៃជី

ប្រណាំងយក TOP កម្លាំងប្រយុទ្ធ - ទទួលដាវសៀវឡុង
កម្លាំងប្រយុទ្ធ បញ្ចូលតម្លៃណាមួយ
 បញ្ចូលបន្ដគ្នា សន្សំបញ្ចូលរាល់ថ្ងៃ
សន្សំំបញ្ចូលសប្ដាហ៍ កម្រៃ 7 ថ្ងៃ