ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 65 - S14] ក្លៀវក្លាទទួលអំណោយ

09-04-2024

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  •  ពីថ្ងៃទី 09/04 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 15/04/2024

ខ្លឹមសារ

  • ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ រាល់ថ្ងៃចូលហ្គេមនឹងទទួលបានរង្វា់

អំណោយ

ថ្ងៃ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
សន្សំ 100 ពិន្ទុក្លៀវក្លា  ឱសថ​ហាត់​ស្បែក 200
អាហារសត្វសាហាវ 5
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
ស៊ុតដូចបំណង 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 200 ពិន្ទុក្លៀវក្លា ឱសថ​ប្ដូរ​ឈាម 200
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 200
អាំងប៉ាវ 3
អាំងប៉ាវ 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 300 ពិន្ទុក្លៀវក្លា ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 200
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 5
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 20
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 100
សន្សំ 400 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
ញញួរផ្លាទីន 5
ស៊ុតសម្រេចបំណង 10
គ្រីស្តាល់ការពារកម្រិត 5 5
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 500 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
ប្រាក់ចាក់សោ 500000
ហិបថ្មផ្គុំ 1
ឱសថ​ប្ដូរ​ឈាម 500
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 600 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
អាចម៍ផ្កាយក្រៅភព 30
អង្កាំមេឃាស្រអាប់ (ច្នៃប្រឌិត) 20
ឱសថ​ពុទ្ធិ 20
មាសចាក់សោ 200
សន្សំ 700 ពិន្ទុក្លៀវក្លា មាសចាក់សោ 300
គ្រីស្តាល់ការពារកម្រិត 5 5
ហិបថ្មផ្គុំ 1
សត្វសាហាវកេសរផ្កា 3
ប្រាក់ចាក់សោ 1000000

 

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage