ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 64] ដំណាក់គុជគុណភាពបរិសុទ្ធិ

11-04-2022

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ដំណាក់គុជគុណភាពបរិសុទ្ធិ

S1-12

 វត្ថុធាតុ  បរិមាណ ចាក់សោ
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 2 មាន
ឱសថ​អមតៈ 2 ទេ
សត្វសាហាវកេសរផ្កា 1 មាន
បន្ទះបាតដៃករុណា 5 ទេ
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 1 មាន
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 5 ទេ
មាសចាក់សោ 200 មាន
បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 5 ទេ
ឱសថ​អសោក 10 មាន
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2 មាន
កំណប់មាសឧត្តម-ចម្លែក 1 មាន

 

S13

 វត្ថុធាតុ  បរិមាណ ចាក់សោ
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 5 មាន
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 10 ទេ
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ខ្ពស់) 2 មាន
បន្ទះបាតដៃករុណា 5 Khóa
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 1 មាន
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 5 ទេ
មាសចាក់សោ 200 មាន
បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 5 ទេ
ឱសថ​ពុទ្ធិ 5 មាន
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2 មាន
កំណប់មាសឧត្តម-ចម្លែក 1 មាន

ដំណាក់គុជកំពូល

រង្វាន់

Server 1-12

វត្ថុធាតុ បរិមាណ
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 10
ឱសថ​ហាត់​ស្បែក 5
ប្រាក់ចាក់សោ 50000
ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 3
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 10
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ខ្ពស់) 2
ឱសថ​ប្ដូរ​ឈាម 5
ឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 5
បន្ទះក្រញាំដៃនាគ 5
អភិជនឱសថ​សម្បទា 10
បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 5

Server 13

វត្ថុធាតុ បរិមាណ
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 5
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 5
ប្រាក់ចាក់សោ 50000
ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 5
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 10
អាហារកម្រិតខ្ពស់ 5
អភិជន EXP ឱសថ (ខ្ពស់) 5
ឱសថ​បង្កក់កាយ 5
បន្ទះក្រញាំដៃនាគ 5
អភិជនឱសថ​សម្បទា 10
បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 5