ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 64] ការសន្សំបញ្ចូលចុងសប្ដាហ៍

04-04-2022

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 01/04 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 07/04/2024

ខ្លឹមសារ

  • អ្នកក្លាហានសន្សំបញ្ចូលមាសដល់គោលកម្រិត នឹងទទួលបានរង្វាន់គួរឲ្យទាក់ទាញ។
  • ហិបបន្ទះត្បូងកំណប់គ្មានទីបញ្ចប់ បើកចេញទទួលបាន 1 បន្ទះត្បូងកំណប់គ្មានទីបញ្ចប់។ ប្រមូលគ្រប់ 10 ហិបនឹងទទួលបាន 1 ឈុតត្បូងកម្រិត 7

អំណោយ

Server 1-12

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 បន្ទះគម្ពីរក្រអឺតក្រទម 70
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10
គ្មាន​លំនៅ (3) 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
មាសចាក់សោ 2000
2500 បន្ទះកណ្ដាប់ដៃថៃជី 70
Rương Đá Ghép-Cao 2
ហិបបន្ទះអនន្ដត្បូងកំណប់ 10
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
មាសចាក់សោ 3000
5000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 70
អគ្គិក្រហមឥតខ្ចោះ (3) 1
នាគក្រហមទេពកម្រិត 1 1
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 120
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 80
ថ្មផ្កាអង្គារដី 1
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 200
នាគក្រហមទេពកម្រិត 2 1
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) ជិះខ្លាឃ្មុំ 1
ថ្មផ្កាអង្គារដី 2
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (ស្លុត) 1
ថ្មផ្កាអង្គារដី 2
មាសចាក់សោ 5000
30000 ឱសថ​អមតៈ 200
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (កំហឹង) 1
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 150
កំណប់មាសឧត្តម - ចម្លែក 1
ថ្មផ្កាអង្គារដី 3
100000 ដាវប្រហារនាគ 1
ឱសថ​អមតៈ 300
ថ្មផ្កាអង្គារដី 5

Server 13

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 បន្ទះបាតដៃករុណា 50
នរក​អនិច្ចា (ម៉ូតបំពាក់) 1
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
គ្មាន​លំនៅ (3) 1
មាសចាក់សោ 2000
2500 បន្ទះបាតដៃករុណា 80
ហិបថ្មផ្គុំ 3
បន្ទះគម្ពីរក្រអឺតក្រទម 50
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 50000
មាសចាក់សោ 3000
5000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 50
ប៊ិច​ទេព​ភ្លើង​ហោះ-ចម្លែក 1
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 8
អគ្គិក្រហមឥតខ្ចោះ (3) 1
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 50
Rương Đá Ghép-Cao 3
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) ជិះខ្លាឃ្មុំ 1
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 50000
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 50
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (ស្លុត) 1
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 50000
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 50
មាសចាក់សោ 5000
30000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 100
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 80000
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (កំហឹង) 1
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 100
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (រឿងព្រេង) 50
កំណប់មាសឧត្តម-ចម្លែក 1
មាសចាក់សោ 10000
100000 ដាវប្រហារនាគ 1
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (រឿងព្រេង) 80
បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 100
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 50

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage