ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 64] បញ្ចូលបន្ដគ្នា

01-04-2024

ក្នុងកំឡុង 7 ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកក្លាហាននឹងទទួលបានអំណោយយ៉ាងរំភើប!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 01/04 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 07/04/2024

ខ្លឹមសារ                

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិត 80 មាស, 200 មាស, 5000 មាសឬ 1000 មាស ក្នុង​ ៥ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរង្វាន់។
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ 
S1-S12

មាស វត្ថុធាតុ បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
អាគមអូជី -Lạ 100
ឱសថ​ពុទ្ធិ 30
មាសចាក់សោ 800
200 សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
ឱសថទេពកោសល្យតារា 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 50
មាសចាក់សោ 1000
500 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 50
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 8
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 200
នាគក្រហមទេពកម្រិត 1 1
មាសចាក់សោ 1000
1000 (ជម្រើសទី 1) បន្ទះបាតដៃករុណា 50
Phù Dung Thạch 1
អង្គបួន​ពាន់​ឆ្នាំ 5
ឱសថ​អមតៈ 180
មាសចាក់សោ 2000
1000 (ជម្រើសទី 1) លូឡាង-វត្ថុជឿងជាក់ 10
1000 (ជម្រើសទី 1) ផេង​អូជី-វត្ថុជឿងជាក់ 10
1000 (ជម្រើសទី 1) ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 10
1000 (ជម្រើសទី 1) ស៊ាវថៃ-វត្ថុជឿងជាក់ 10

S13

មាស  វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
ឱសថ​ពុទ្ធិ 20
អាហារសត្វសាហាវ 8
មាសចាក់សោ 800
200 បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 50
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (គម្ពីរ) 1
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10
ឱសថ​សត្វធាតុទឹក 10
មាសចាក់សោ 1000
500 បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 70
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 200
មាសចាក់សោ 1000
1000 (ជម្រើសទី 1) បន្ទះបាតដៃករុណា 50
បន្ទះបាតដៃករុណា 100
ហិបបន្ទះអនន្ដត្បូងកំណប់ 1
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 2000
1000 (ជម្រើសទី 1) លូឡាង-វត្ថុជឿងជាក់ 10
1000 (ជម្រើសទី 1) ផេង​អូជី-វត្ថុជឿងជាក់ 10
1000 (ជម្រើសទី 1) ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 10
1000 (ជម្រើសទី 1) ស៊ាវថៃ-វត្ថុជឿងជាក់ 10

រាល់សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage