ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 61] ប្រូម៉ូសិនបញ្ចូលមាស

03-03-2020

វិសាល៖

ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

ពីថ្ងៃទី 09/03 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 15/03/2024

ខ្លឹមសារ៖

ពេលបញ្ចូលកញ្ចប់នឹងទទួលបានបន្ថែម 50% មាសនិង 100% មាសចាក់សោ។ ឆ្លងថ្ងៃនឹង reset កញ្ចប់បញ្ចូល!