ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 61] ក្លៀវក្លាទទួលអំណោយ

15-03-2021

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  •  ពីថ្ងៃទី 09/03 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 15/03/2024

ខ្លឹមសារ

  • ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ រាល់ថ្ងៃចូលហ្គេមនឹងទទួលបានរង្វា់

អំណោយ

S1 - S12

ថ្ងៃ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
សន្សំ 100 ពិន្ទុក្លៀវក្លា  ឱសថ​កំណាត់​ឆ្អឹង 500
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
ស៊ុតដូចបំណង 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 200 ពិន្ទុក្លៀវក្លា អភិជនឱសថ​សម្បទា 200
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 200
អាំងប៉ាវ 10
អាំងប៉ាវ 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 300 ពិន្ទុក្លៀវក្លា ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 500
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 20
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 100
សន្សំ 400 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
   ញញួរផ្លាទីន 5
ស៊ុតដូចបំណង 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 500 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
ប្រាក់ចាក់សោ 500000
បន្ទះវេទមន្តអស់សង្ឃឹម 50
ឱសថ​ប្ដូរ​ឈាម 500
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 600 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
  បន្ទះវេទមន្តគ្មាននិម្មិត 30
ថ្មហ្វឹកហាត់ 5000
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 3
មាសចាក់សោ 200
សន្សំ 700 ពិន្ទុក្លៀវក្លា មាសចាក់សោ 300
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
បន្ទះវេទមន្តអស់សង្ឃឹម 5
អាហារសត្វសាហាវ 5
ប្រាក់ចាក់សោ 1000000

S13

ថ្ងៃ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
សន្សំ 100 ពិន្ទុក្លៀវក្លា  យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ខ្ពស់) 100
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 1
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
ស៊ុតដូចបំណង 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 200 ពិន្ទុក្លៀវក្លា អភិជនឱសថ​សម្បទា 200
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 200
អាំងប៉ាវ 10
អាំងប៉ាវ 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 300 ពិន្ទុក្លៀវក្លា ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 200
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 20
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 100
សន្សំ 400 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
  ញញួរផ្លាទីន 5
អាំងប៉ាវ 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 500 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
ប្រាក់ចាក់សោ 500000
បន្ទះវេទមន្តអស់សង្ឃឹម 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 600 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
 បន្ទះវេទមន្តគ្មាននិម្មិត 30
ថ្មហ្វឹកហាត់ 5000
ត្បូង​ប្រាំ​ពីរបញ្ជា 50
មាសចាក់សោ 200
សន្សំ 700 ពិន្ទុក្លៀវក្លា មាសចាក់សោ 300
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
បន្ទះវេទមន្តអស់សង្ឃឹម 5
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 2
ប្រាក់ចាក់សោ 1000000

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage