ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 61] ការសន្សំបញ្ចូលចុងសប្ដាហ៍

15-03-2021

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 09/03 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 15/03/2024

ខ្លឹមសារ

  • អ្នកក្លាហានសន្សំបញ្ចូលមាសដល់គោលកម្រិត នឹងទទួលបានរង្វាន់គួរឲ្យទាក់ទាញ។
  • ហិបបន្ទះត្បូងកំណប់គ្មានទីបញ្ចប់ បើកចេញទទួលបាន 1 បន្ទះត្បូងកំណប់គ្មានទីបញ្ចប់។ ប្រមូលគ្រប់ 10 ហិបនឹងទទួលបាន 1 ឈុតត្បូងកម្រិត 7

អំណោយ

Server 1-12

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 50
ឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 300
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
មាសចាក់សោ 2000
2500 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 50
ឱសថ​អសោក 300
អាវខោជ្រូកមាស 1
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
មាសចាក់សោ 3000
5000 បន្ទះផ្កាទេពប្រាំពីរប្រភេទ 50
 អ៊ឺម៉ី-ដំណាក់ត្បូងប៉ាល់កែវ 1
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 120
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះផ្កាទេពប្រាំពីរប្រភេទ 70
អាំងប៉ាវ 5
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 180
កំបិតព្រិលបិសាច​ទឹកកក-ចម្លែក 1
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) លូឡាង (បញ្ជាអភិជន) 1
ឱសថ​អមតៈ 200
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (ស្លុត) 1
ឱសថ​អមតៈ 200
មាសចាក់សោ 5000
30000 ហិបបន្ទះចិនសែត្បូងកែវ 10
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (កំហឹង) 1
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 150
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 200
ថ្មផ្កាអង្គារដី 3
100000 រថពពក​ប្រើសទេព 1
ឱសថ​អមតៈ 300
ថ្មផ្កាអង្គារដី 5

Server 13

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200   បន្ទះគម្ពីរចិត្តគ្មានសោក 50
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 2000
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ពាន់​ផ្កា​ជួប​ជុំ 1
មាសចាក់សោ 2000
2500 បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 50
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 300
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
អភិជនឱសថ​សម្បទា 2000
មាសចាក់សោ 3000
5000 បន្ទះគម្ពីរទឹកពុលខៀវ 50
ដំណាក់​ក្រហម​ផ្នូរ​ទឹក​កក 1
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ឱសថ​ពុទ្ធិ 50
មាសចាក់សោ 5000
10000  បន្ទះគម្ពីរទឹកពុលខៀវ 70
ឱសថ​ពុទ្ធិ 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
កំបិតព្រិលបិសាច​ទឹកកក-ចម្លែក 1
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) លូឡាង (បញ្ជាអភិជន) 1
ឱសថទេពកោសល្យតារា 1
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (ស្លុត) 1
ឱសថទេពកោសល្យតារា 300
មាសចាក់សោ 5000
30000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 100
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (កំហឹង) 1
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 100
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10
មាសចាក់សោ 10000
100000 រថពពក​ប្រើសទេព 1
បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 100
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage