ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 61] សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ

18-03-2019

រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូលគោកកម្រិតណា នឹងទទួលបានបន្ថែមរង្វាន់គោលកម្រិតគួរឲ្យទាក់ទាញ!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 09/03 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 15/03/2024

ខ្លឹមសារ

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិតណា នឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមនៃគោលកម្រិតសន្សំ។
  • រាល់ថ្ងៃស្ដារឡើងវិញគោលកម្រិតបញ្ចូល
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ

Server 1-12

គោលកម្រិត   វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
120 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 10
ជម្រះឆ្អឹងទោល 120
អាំងប៉ាវ 120
200 អាំងប៉ាវ 10
អាំងប៉ាវ 5
អាំងប៉ាវ 120
អាំងប៉ាវ 200
400  បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
មាសចាក់សោ 400
1000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 100
អាំងប៉ាវ 1000
2000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 20
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 20
ឱសថ​អមតៈ 40
មាសចាក់សោ 2000
4000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 20
បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 30
ឱសថ​អមតៈ 60
មាសចាក់សោ 2000
8000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 30
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
ឱសថ​អមតៈ 100
មាសចាក់សោ 2000

Server 13

គោលកម្រិត  វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
120 សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
បន្ទះជីពចរទី៦ 10
អភិជន EXP ឱសថ (ខ្ពស់) 80
មាសចាក់សោ 120
200 មាសចាក់សោ 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
មាសចាក់សោ 200
មាសចាក់សោ 200
400 បន្ទះជីពចរទី៦ 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
ឱសថ​ពុទ្ធិ 20
មាសចាក់សោ 400
1000  បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុនអាថ៌កំបាំង 20
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
ឱសថ​ពុទ្ធិ 30
ឱសថ​បង្កក់កាយ 200
2000 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 20
បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 20
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 3
ឱសថ​បង្កក់កាយ 300
4000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 30
បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 20
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
មាសចាក់សោ 2000
8000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 30
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 3
មាសចាក់សោ 4000

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage