ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 61] បញ្ចូលបន្ដគ្នា

24-03-2020

ក្នុងកំឡុង 7 ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកក្លាហាននឹងទទួលបានអំណោយយ៉ាងរំភើប!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 09/03 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 15/03/2024

ខ្លឹមសារ                

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិត 80 មាស, 200 មាស, 5000 មាសឬ 1000 មាស ក្នុង​ ៥ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរង្វាន់។
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ 
S1-S12

មាស  វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 120
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 800
មាសចាក់សោ 800
200 សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 100
មាសចាក់សោ 1000
500 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 30
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 120
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
មាសចាក់សោ 1000
1000 (ជម្រើសទី 1) បន្ទះបាតដៃករុណា 50
ហិបបន្ទះចិនសែត្បូងកែវ 2
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
ឱសថ​អមតៈ 120
មាសចាក់សោ 2000
1000 (ជម្រើសទី 1) ហិបបន្ទះអនន្ដត្បូងកំណប់ 10
មាសចាក់សោ 1000
ចម្រុះត្បូង​ស៊េជី 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1

S13

មាស  វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
ឱសថ​បង្កក់កាយ 120
អាគមកម្រិត 4 8
មាសចាក់សោ 800
200 បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 200
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 800
មាសចាក់សោ 1000
500 បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 50
ក្ងាន​រាំពត់​ពេន 1
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
អាហារសត្វសាហាវ 10
មាសចាក់សោ 1000
1000 (ជម្រើសទី 1) បន្ទះបាតដៃករុណា 50
បន្ទះបាតដៃករុណា 300
ផ្លាកបញ្ជាវិជ្ជាគុនឈ្លាសវៃ 50
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 2000
1000 (ជម្រើសទី 1) ចម្រុះត្បូង​ជីយ៉េន 1
ចម្រុះត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
ចម្រុះត្បូង​ស៊េជី 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1

រាល់សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage