ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 59] ក្លៀវក្លាទទួលអំណោយ

20-02-2018

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  •  ពីថ្ងៃទី 17/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 23/2/2024

ខ្លឹមសារ

  • ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ រាល់ថ្ងៃចូលហ្គេមនឹងទទួលបានរង្វា់

អំណោយ

S1 - S12

ថ្ងៃ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
សន្សំ 100 ពិន្ទុក្លៀវក្លា  អាគមអូជី-ប្លែក 10
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 1
អាំងប៉ាវ 10
ស៊ុតដូចបំណង 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 200 ពិន្ទុក្លៀវក្លា អាគមអូជី-ប្លែក 10
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 200
អាំងប៉ាវ 10
អាំងប៉ាវ 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 300 ពិន្ទុក្លៀវក្លា ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 10
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
អាំងប៉ាវ 10
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 100
សន្សំ 400 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
ឱសថ​ហាត់​ស្បែក 200
អាំងប៉ាវ 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 500 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
ប្រាក់ចាក់សោ 500000
អាំងប៉ាវ 10
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 600 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
បន្ទះគម្ពីរចិត្តគ្មានសោក 30
#N/A 30
អាំងប៉ាវ 20
មាសចាក់សោ 200
សន្សំ 700 ពិន្ទុក្លៀវក្លា មាសចាក់សោ 300
#N/A 30
បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 50
អាំងប៉ាវ 20
ប្រាក់ចាក់សោ 1000000

S13

ថ្ងៃ វត្ថុធាតុ បរិមាណ
សន្សំ 100 ពិន្ទុក្លៀវក្លា  បន្ទះស្ដេចលំពែង 10
ត្បូងប្រាំ​បី​ជីយ៉េន 1
អាំងប៉ាវ 10
អាគមកម្រិត 4 5
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 200 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះស្ដេចលំពែង 10
ត្បូងប្រាំ​បី​ម៉ីង​ហ្វា 1
អាំងប៉ាវ 1
អាំងប៉ាវ 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 300 ពិន្ទុក្លៀវក្លា ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 10
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
អាំងប៉ាវ 10
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 100
សន្សំ 400 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
បន្ទះស្ដេចលំពែង 10
អាំងប៉ាវ 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 500 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
បន្ទះស្ដេចលំពែង 20
អាំងប៉ាវ 10
អភិជនឱសថ​សម្បទា 500
មាសចាក់សោ 100
សន្សំ 600 ពិន្ទុក្លៀវក្លា បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
បន្ទះគម្ពីរចិត្តគ្មានសោក 30
បន្ទះស្ដេចលំពែង 20
អាំងប៉ាវ 20
មាសចាក់សោ 200
សន្សំ 700 ពិន្ទុក្លៀវក្លា មាសចាក់សោ 300
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 50
អាំងប៉ាវ 20
ប្រាក់ចាក់សោ 1000000

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage