ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 59] ការសន្សំបញ្ចូលចុងសប្ដាហ៍

10-02-2020

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 17/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 23/2/2024

ខ្លឹមសារ

  • អ្នកក្លាហានសន្សំបញ្ចូលមាសដល់គោលកម្រិត នឹងទទួលបានរង្វាន់គួរឲ្យទាក់ទាញ។
  • ហិបបន្ទះត្បូងកំណប់គ្មានទីបញ្ចប់ បើកចេញទទួលបាន 1 បន្ទះត្បូងកំណប់គ្មានទីបញ្ចប់។ ប្រមូលគ្រប់ 10 ហិបនឹងទទួលបាន 1 ឈុតត្បូងកម្រិត 7

អំណោយ

Server 1-12

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 បន្ទះផ្កាទេពប្រាំពីរប្រភេទ 50
អាំងប៉ាវ 30
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
មាសចាក់សោ 2000
2500 បន្ទះផ្កាទេពប្រាំពីរប្រភេទ 50
អាំងប៉ាវ 50
ហិបបន្ទះអនន្ដត្បូងកំណប់ 2
ឱសថ​អសោក 300
មាសចាក់សោ 3000
5000 បន្ទះកណ្ដាប់ដៃថៃជី 50
អាំងប៉ាវ 80
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 180
ហិបបន្ទះអនន្ដត្បូងកំណប់ 4
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 70
អាំងប៉ាវ 100
ដំបងសមាធិ-ចម្លែក 1
ហិបបន្ទះអនន្ដត្បូងកំណប់ 4
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 80
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (ស្លុត) 1
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) លូឡាង (បញ្ជាអភិជន) 1
ថ្មផ្កាអង្គារដី 1
30000 ថ្មផ្កាអង្គារដី 1
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (កំហឹង) 1
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 150
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 100
ថ្មផ្កាអង្គារដី 2
100000 ដាវមេឃា 1
ឱសថ​អមតៈ 200
ថ្មផ្កាអង្គារដី 2

Server 13

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ
1200 បន្ទះកំពូលយុទ្ធគុនក្រឡាប់​មេឃ​ 50
អាំងប៉ាវ 30
ឱសថ​បង្កក់កាយ 300
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
មាសចាក់សោ 2000
2500 បន្ទះដាវពិឃាតលោហិត 70
អាំងប៉ាវ 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 30
មាសចាក់សោ 3000
5000 បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 50
អាំងប៉ាវ 80
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 10
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
មាសចាក់សោ 5000
10000 បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 70
អាំងប៉ាវ 100
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 50
ដំបងសមាធិ-ចម្លែក 1
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) ថ្មផ្កាអង្គារដី 70
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (ស្លុត) 1
មាសចាក់សោ 5000
20000 (ជម្រើសទី 1) លូឡាង (បញ្ជាអភិជន) 1
ថ្មផ្កាអង្គារដី 70
30000 បន្ទះកណ្ដាប់ដៃថៃជី 100
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (កំហឹង) 1
មាសចាក់សោ 8000
50000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 100
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 100
មាសចាក់សោ 10000
100000 ដាវមេឃា 1
បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 150
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage