ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 59] សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ

06-03-2019

រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូលគោកកម្រិតណា នឹងទទួលបានបន្ថែមរង្វាន់គោលកម្រិតគួរឲ្យទាក់ទាញ!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 17/2 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 23/2/2024

ខ្លឹមសារ

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិតណា នឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមនៃគោលកម្រិតសន្សំ។
  • រាល់ថ្ងៃស្ដារឡើងវិញគោលកម្រិតបញ្ចូល
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ

Server 1-12

គោលកម្រិត  Cam  បរិមាណ
120 សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 10
អាំងប៉ាវ 10
200 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 10
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 8
អាំងប៉ាវ 20
400 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 20
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 40
អាំងប៉ាវ 20
1000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 20
ឱសថ​ប្រាណ​មាស 60
អាំងប៉ាវ 30
2000 បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 20
ឱសថ​អមតៈ 40
អាំងប៉ាវ 40
4000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 30
ឱសថ​អមតៈ 60
មាសចាក់សោ 2000
8000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 30
ហិបបន្ទះចិនសែត្បូងកែវ 3
មាសចាក់សោ 2000

Server 13

គោលកម្រិត  វត្ថុធាតុ  បរិមាណ
120 សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 10
អាំងប៉ាវ 10
200 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 10
មាសចាក់សោ 8
អាំងប៉ាវ 20
400 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 20
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 10
អាំងប៉ាវ 20
1000 បន្ទះគម្ពីរទឹកពុលខៀវ 20
បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 20
អាំងប៉ាវ 30
2000 បន្ទះគម្ពីរទឹកពុលខៀវ 20
បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 20
អាំងប៉ាវ 40
4000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 30
បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុន​អាថ៌កំបាំង 30
មាសចាក់សោ 2000
8000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 30
ឱសថ​ពុទ្ធិ 100
មាសចាក់សោ 4000

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage