ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 41] ក្លៀវក្លាទទួលអំណោយ

02-02-2021

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  •  ពីថ្ងៃទី 00h ដល់ថ្ងៃទី 19/9 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 25/9/2023

ខ្លឹមសារ

  • ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ រាល់ថ្ងៃចូលហ្គេមនឹងទទួលបានរង្វា់

អំណោយ

S1 - S12

ថ្ងៃ វត្ថុធាតុ បរិមាណ

100

បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
អាគមកម្រិត 4 3
ញញួរលត់ដំ 200
ស៊ុតដូចបំណង 10
មាសចាក់សោ 100

200

បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 50
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 500
ស៊ុតដូចបំណង 10
មាសចាក់សោ 100

300

អភិជនឱសថ​សម្បទា 300
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 2
អាំហារកម្រិតខ្ពស់ 200
មាសចាក់សោ 100

400

បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 80
អាហារសត្វសាហាវ 2
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10
មាសចាក់សោ 100

500

បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
ប្រាក់ចាក់សោ 500000
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 10000
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 30
មាសចាក់សោ 100

600

បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 5
អភិជនឱសថ​សម្បទា 300
ឱសថ​ពុទ្ធិ 10
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 20000
មាសចាក់សោ 200

700

មាសចាក់សោ 300
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 3
កែវ​ឱកាស​ទេព​មេឃា (តាន់) 50
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយកំពូល 10

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage