ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 41] ការសន្សំបញ្ចូលចុងសប្ដាហ៍

02-02-2021

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 00h ដល់ថ្ងៃទី 19/9 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 25/9/2023

ខ្លឹមសារ

  • អ្នកក្លាហានសន្សំបញ្ចូលមាសដល់គោលកម្រិត នឹងទទួលបានរង្វាន់គួរឲ្យទាក់ទាញ។
  • ហិបបន្ទះត្បូងកំណប់គ្មានទីបញ្ចប់ បើកចេញទទួលបាន 1 បន្ទះត្បូងកំណប់គ្មានទីបញ្ចប់។ ប្រមូលគ្រប់ 10 ហិបនឹងទទួលបាន 1 ឈុតត្បូងកម្រិត 7

អំណោយ

Server 1-11

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ

1200

ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 30
អាំងប៉ាវ 30
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុនអាថ៌កំបាំង 5
មាសចាក់សោ 2000

2500

បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 30
អាំងប៉ាវ 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
  15
មាសចាក់សោ 3000

5000

បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 40
អាំងប៉ាវ 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុនអាថ៌កំបាំង 20
មាសចាក់សោ 5000

10000

បន្ទះក្បាច់ទេពត្បូងខ្មៅ 50
អាំងប៉ាវ 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុនអាថ៌កំបាំង 30
មាសចាក់សោ 5000

20000

បន្ទះក្បាច់ទេពត្បូងខ្មៅ 50
បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុនអាថ៌កំបាំង 50
អគ្គិក្រហមឥតខ្ចោះ (3) 1
មាសចាក់សោ 5000

30000

ជិះខ្លាឃ្មុំ 1
បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុនអាថ៌កំបាំង 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
មាសចាក់សោ 8000

50000

បន្ទះក្បាច់ទេពត្បូងខ្មៅ 50
បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុនអាថ៌កំបាំង 100
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
មាសចាក់សោ 10000

100000

កំណប់មាសឧត្តម - ចម្លែក 1
បន្ទះគម្ពីរសច្ចគុនអាថ៌កំបាំង 200
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 40

Server 12

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ

1200

ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 30
អាំងប៉ាវ 30
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 2000

2500

បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 30
អាំងប៉ាវ 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
មាសចាក់សោ 3000

5000

បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 40
អាំងប៉ាវ 50
ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 5
មាសចាក់សោ 5000

10000

បន្ទះក្បាច់ទេពត្បូងខ្មៅ 50
អាំងប៉ាវ 50
ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 5
មាសចាក់សោ 5000

20000

បន្ទះក្បាច់ទេពត្បូងខ្មៅ 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 10
ជូ​ហាវ​មិញ-វត្ថុជឿងជាក់ 10
មាសចាក់សោ 5000

30000

ជិះខ្លាឃ្មុំ 1
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
មាសចាក់សោ 8000

50000

បន្ទះក្បាច់ទេពត្បូងខ្មៅ 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
មាសចាក់សោ 10000

100000

កំណប់មាសឧត្តម - ចម្លែក 1
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 40

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage