ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 41] សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ

10-02-2021

រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូលគោកកម្រិតណា នឹងទទួលបានបន្ថែមរង្វាន់គោលកម្រិតគួរឲ្យទាក់ទាញ!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 00h ដល់ថ្ងៃទី 19/9 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 25/9/2023

ខ្លឹមសារ

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិតណា នឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមនៃគោលកម្រិតសន្សំ។
  • រាល់ថ្ងៃស្ដារឡើងវិញគោលកម្រិតបញ្ចូល
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ

Server 1-11

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ

200

យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អាំងប៉ាវ 10
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 3
អាគមអូជី -ប្លែក 50
មាសចាក់សោ 500

400

បន្ទះទុវិជ្ជាប្រឆាំងមេឃា 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 4
អាំងប៉ាវ 10
មាសចាក់សោ 500

1000

បន្ទះទុវិជ្ជាប្រឆាំងមេឃា 15
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
អាំងប៉ាវ 20
មាសចាក់សោ 800

2000

បន្ទះជីពចរទី៦ 20
បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 20
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 8
មាសចាក់សោ 800

4000

បន្ទះគម្ពីរទឹកពុលខៀវ 20
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
បន្ទះកណ្ដាប់ដៃថៃជី 20
ឱសថជម្រះឆ្អឹង 80
មាសចាក់សោ 1000

8000

បន្ទះកំពូលយុទ្ធគុនក្រឡាប់​មេឃ​ 50
លោហិត​យ៉ិន​ស៊ិន​ពាន់​ឆ្នាំ 3
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
ថ្មផ្កាអង្គារដី 1
មាសចាក់សោ 1500

Server 12

គោលកម្រិត វត្ថុធាតុ បរិមាណ

200

យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អាំងប៉ាវ 10
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 3
ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 10
មាសចាក់សោ 500

400

បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 4
អាំងប៉ាវ 10
មាសចាក់សោ 500

1000

បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 15
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 2
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
អាំងប៉ាវ 20
មាសចាក់សោ 800

2000

បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 20
បន្ទះយុទ្ធកំបិតកំពូលអាថ៌កំបាំង 20
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 8
មាសចាក់សោ 800

4000

បន្ទះគម្ពីរទឹកពុលខៀវ 20
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
បន្ទះកណ្ដាប់ដៃថៃជី 20
ឱសថ​ពុទ្ធិ 20
មាសចាក់សោ 1000

8000

បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 20
លោហិត​យ៉ិន​ស៊ិន​ពាន់​ឆ្នាំ 3
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
ឱសថ​ពុទ្ធិ 40
មាសចាក់សោ 1500

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage