ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 41] បញ្ចូលបន្ដគ្នា

19-09-2023

ក្នុងកំឡុង 7 ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកក្លាហាននឹងទទួលបានអំណោយយ៉ាងរំភើប!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 0h ដល់ថ្ងៃទី 19/9 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 25/9/2023

ខ្លឹមសារ                

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិត 80 មាស, 200 មាស, 5000 មាសឬ 1000 មាស ក្នុង​ ៥ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរង្វាន់។
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ 

Server 1 - 11

មាស វត្ថុធាតុ បរិមាណ

80

យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 10
អាំងប៉ាវ 30
ស៊ុតទ្រព្យសម្បត្តិ 10
មាសចាក់សោ 500

200

យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
គ្មានត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
គ្មាន​ត្បូង​ស៊េជី 1
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
អាំងប៉ាវ 40
មាសចាក់សោ 800

500

បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 20
អាំងប៉ាវ 50
គ្មានត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
គ្មានត្បូង​ឈានជិង 1
គ្មានត្បូង​ជីយ៉េន 1
មាសចាក់សោ 1000

1000

បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 20
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 1
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 1
អាគមអូជី -ប្លែក 200
មាសចាក់សោ 2000

2000

បន្ទះអធិរាជអចល័តមុនី 30
ថ្មផ្កាអង្គារដី 1
ហិបបន្ទះត្បូងកំណប់គ្មានទីបញ្ចប់ 5
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 50
ពពក​ត្រចៀក​កាំ-លូឡាង 1
មាសចាក់សោ 5000

S12

មាស វត្ថុធាតុ បរិមាណ

80

យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
ថង់ជូនពរវិជ្ជាគុន 10
អាំងប៉ាវ 30
ស៊ុតទ្រព្យសម្បត្តិ 10
មាសចាក់សោ 500

200

យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 30
ចម្រុះត្បូង​ជីយ៉េន 1
ចម្រុះត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
អាំងប៉ាវ 40
មាសចាក់សោ 800

500

បន្ទះជីពចរទី ៦ 50
អាំងប៉ាវ 50
ចម្រុះត្បូង​ស៊េជី 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
មាសចាក់សោ 1000

1000

បន្ទះជីពចរទី ៦ 50
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
អាគមកម្រិត 4 10
មាសចាក់សោ 2000

រាល់សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage