ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 27] រាជការប្រទានរង្វាន់

10-06-2019

វិសាល៖

  • ទូទាំងម៉ាស៊ីនមេ

ពេលវេលា៖

ក្រោយពីអាប់ដែតកំណែថ្មីថ្ងៃ 6/6 - 23h55 ថ្ងៃ 12/6/2023

ខ្លឹមសារ                

- ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ ចំណាយមាសឈានដល់គោល នឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែម។ ចំណាយ 100000 មាសនឹងទទួលបានទាំងអស់គោល។!

អំណោយ

មាស  វត្ថុធាតុ បរិមាណ
500 មាស មាសចាក់សោ 500
បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 10
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 500
1000 មាស មាសចាក់សោ 500
បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 10
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 500
1500 មាស មាសចាក់សោ 1000
បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 10
ឱសថ​ពុទ្ធិ 10
3000 មាស មាសចាក់សោ 3000
បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 20
ឱសថ​ពុទ្ធិ 20
5000 មាស មាសចាក់សោ 5000
បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 20
ឱសថ​ពុទ្ធិ 30
10000 មាស មាសចាក់សោ 10000
បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 30
ឱសថ​ពុទ្ធិ 40
30000 មាស មាសចាក់សោ 20000
បន្ទះគម្ពីរហោះមាឃា 50
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
50000 មាស មាសចាក់សោ 30000
បន្ទះព្រលឹងប្រាំនៃភ្លៀងផ្កា 30
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 3
100000 មាស មាសចាក់សោ 50000
បន្ទះព្រលឹងប្រាំនៃភ្លៀងផ្កា 40
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5