ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 27] មហាប្រយុទ្ធរដូវក្ដៅ

16-06-2020

វិសាល៖

  • ទូទាំងម៉ាស៊ីនមេ

ពេលវេលា៖

ក្រោយពីអាប់ដែតកំណែថ្មីថ្ងៃ 6/6 - 30/8/2023

ខ្លឹមសារ                

- ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ តួអង្គនីមួយៗចូលរួមសកម្មភាពដើម្បីទទួលបានពិន្ទុក្លៀវក្លា។ ឈានដល់គោលនឹងទទួលបានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃ។ 
- ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ អ្នកលេងត្រូវប្រើកាតរដូវ ទើបអាចបើកបាន។
- កាតរដូវក្ដៅនៅក្នុងដំណាក់គុជ -> ចូលហាងកំណត់ម៉ោងដើម្បីទិញ។ 1 កាតរដូវក្ដៅមានតម្លៃ 11.99$ (អាចទិញឆ្លងតាម App, មិនអាចទិញបាននៅក្នុងទំព័រ PAY GAMO).

អំណោយ

រួមមាន 13 គោលក្លៀវក្លាដើម្បីអ្នកលេងទទួល។ 

ក្លៀវក្លា  វត្ថុធាតុ បរិមាណ
300 ពិន្ទុ កាំបិតពស់មាស-ចម្លែក 1
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
បន្ទះស្ដេចលំពែង 100
500 ពិន្ទុ បន្ទះស្ដេចលំពែង 100
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 30
ត្បូងក្រហម​ជីយ៉េន 1
ត្បូងក្រហម​ម៉ីង​ហ្វា 1
1000 ពិន្ទុ បន្ទះជីពចរទី៦ 50
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
ត្បូងក្រហម​ស៊េជី 1
ត្បូងក្រហម​ហ៊ៃ​សា 1
ត្បូងប្រាំ​បី​ឈានជិង 1
1500 ពិន្ទុ បក្សា​ខ្យល់​កំណាច (ម៉ូតបំពាក់) 1
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10
អភិជនឱសថ​សម្បទា 2000
2000 ពិន្ទុ បន្ទះជីពចរទី៦ 100
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 10
2500 ពិន្ទុ សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
ស៊ុតទ្រព្យសម្បត្តិ 50
គម្ពីរ​អាថ៌កំបាំងខ្លឹម​វិជ្ជា (គម្ពីរ) 1
3000 ពិន្ទុ នរក​អនិច្ចា (ម៉ូតបំពាក់) 1
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 30
គ្មាន​លំនៅ (3) 1
រង្វាន់សម្ពោធបើកកម្រិត 9 1
3500 ពិន្ទុ តោទេពកម្រិត 1 2
រង្វាន់សម្ពោធបើកកម្រិត 10 1
ឱសថ​សត្វធាតុដី 5
ផ្លាកបញ្ជាជញ្ជាំងមេឃា 50
4000 ពិន្ទុ បន្ទះជីពចរទី៦ 150
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 10
4500 ពិន្ទុ ចម្រុះត្បូង​ជីយ៉េន 1
ចម្រុះត្បូង​ម៉ីង​ហ្វា 1
ចម្រុះត្បូង​ស៊េជី 1
ចម្រុះត្បូង​ហ៊ៃ​សា 1
ចម្រុះត្បូង​ឈានជិង 1
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-ធំ 300
5000 ពិន្ទុ បន្ទះជីពចរទី៦ 200
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 50
តោទេពកម្រិត 1 3
រង្វាន់សម្ពោធបើកកម្រិត 10 1
5500 ពិន្ទុ បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 180
បន្ទះដាវពិឃាតលោហិត 180
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
6000 ពិន្ទុ បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 200
បន្ទះដាវពិឃាតលោហិត 200
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 10