ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 27] ដំណាក់គុជគុណភាពបរិសុទ្ធិ - ដាវសៀវឡុងបង្ហាញខ្លួន

10-06-2019

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • 10h00 ពីថ្ងៃទី 07/5 

ដំណាក់គុជគុណភាពបរិសុទ្ធិ

រង្វាន់

Server 1-9

បរិមាណ ចាក់សោ ចាក់សោ
ស៊ុតលាភសំណាង 2 មាន
ឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 5 ទេ
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (រឿងព្រេង) 1 មាន
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 5 ទេ
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 1 មាន
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 5 ទេ
មាសចាក់សោ 200 មាន
បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 3 ទេ
ឱសថ​បង្កក់កាយ 5 មាន
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 30 មាន
ដាវប្រហារនាគ 1 មាន

Server 10

បរិមាណ ចាក់សោ ចាក់សោ
ស៊ុតលាភសំណាង 2 មាន
ឱសថ​បំប៉ន់​ធាតុ 5 ទេ
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 1 មាន
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 5 ទេ
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 1 មាន
បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 5 ទេ
មាសចាក់សោ 200 មាន
បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 3 ទេ
ឱសថ​បង្កក់កាយ 5 មាន
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 30 មាន
ដាវប្រហារនាគ 1 មាន

ដំណាក់គុជកំពូល

រង្វាន់

វត្ថុធាតុ បរិមាណ
កែវ​ឱកាស​ទេព​មេឃា (តាន់) 3
ឆ្អឹង​កែវ​ទេព-មធ្យម 5
ប្រាក់ចាក់សោ 30000
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 3
សិទ្ធិជម្រះជីវជាតិ 10
អាហារកម្រិតខ្ពស់ 10
ឱសថ​បង្កក់កាយ 5
ពេញ​ចិត្ត​ពេញ​ថ្លើមវិជ្ជាគុន 2000
បន្ទះគម្ពីរចិត្ត​គ្មាន​សោក 5
អភិជនឱសថ​សម្បទា 10
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 3