ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 27] បញ្ចូលបន្ដគ្នា

13-06-2017

ក្នុងកំឡុង 7 ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកក្លាហាននឹងទទួលបានអំណោយយ៉ាងរំភើប!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 11h ដល់ថ្ងៃទី 6/6 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 12/6/2023

ខ្លឹមសារ                

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិត 80 មាស, 200 មាស, 5000 មាសឬ 1000 មាស ក្នុង​ ៥ ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរង្វាន់។
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ 

Server 1 - 9

មាស    វត្ថុធាតុ   បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
ឱសថ​ប្ដូរ​ឈាម 80
អាគមកម្រិត 4 5
មាសចាក់សោ 500
200 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
ឱសថ​ប្ដូរ​ឈាម 100
មាសចាក់សោ 800
500 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 50
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
ឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 120
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (រឿងព្រេង) 30
មាសចាក់សោ 1000
1000 អាវខោជ្រូកមាស 1
មាសចាក់សោ 2000

Server 10

មាស    វត្ថុធាតុ   បរិមាណ
80 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
បន្ទះកម្លាំងធាតុដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
ឱសថ​ហាត់​កម្លាំង 80
អាគមកម្រិត 4 5
មាសចាក់សោ 500
200 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 20
បន្ទះវិជ្ជាគុនដូចចិត្តសម្រេចបំណង 20
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 10
ឱសថ​កំណាត់​ឆ្អឹង 100
មាសចាក់សោ 800
500 បន្ទះគម្ពីរកម្ចាត់បិសាច 50
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 20
ឱសថ​ហាត់​ស្បែក 120
យល់​ច្បាស់ខ្លឹម​វិជ្ជា (ប៉ូល) 80
មាសចាក់សោ 1000
1000 អាវខោជ្រូកមាស 1
មាសចាក់សោ 2000

រាល់សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage