ថយក្រោយ ព័ត៌មាន

[សប្ដាហ៍ទី 27] សន្សំបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ

18-06-2018

រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូលគោកកម្រិតណា នឹងទទួលបានបន្ថែមរង្វាន់គោលកម្រិតគួរឲ្យទាក់ទាញ!

វិសាល៖

  • ម៉ាស៊ីនមេទាំងអស់

ពេលវេលា៖

  • ពីថ្ងៃទី 11h ដល់ថ្ងៃទី 6/6 - 23h59 ដល់ថ្ងៃទី 12/6/2023

ខ្លឹមសារ

  • រាល់ថ្ងៃសន្សំបញ្ចូល ឈានដល់កម្រិតណា នឹងទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមនៃគោលកម្រិតសន្សំ។
  • រាល់ថ្ងៃស្ដារឡើងវិញគោលកម្រិតបញ្ចូល
  • ចំណាំ៖ មាសទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ អំណោយ ៣ ថ្ងៃមិនបានគិតចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទេ។

អំណោយ

Server 1-9

គោលកម្រិត    វត្ថុធាតុ   បរិមាណ
200 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 200
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 3
អាគមកម្រិត 4 3
មាសចាក់សោ 500
400 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 4
អាគមអូជី-ប្លែក 5
មាសចាក់សោ 500
1000 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 15
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 1
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
អាគមអូជី-ប្លែក 10
មាសចាក់សោ 800
2000 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 20
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 20
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
អាគមអូជី-ប្លែក 10
មាសចាក់សោ 800
4000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 20
ស្នៀតក្បាច់ជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
អាគមអូជី - ប្លែក 15
ឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 50
មាសចាក់សោ 1000
8000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 20
លោហិត​យ៉ិន​ស៊ិន​ពាន់​ឆ្នាំ 3
អាគមអូជី-ប្លែក 15
ឱសថ​អសោក 50
មាសចាក់សោ 1500

Server 10

គោលកម្រិត    វត្ថុធាតុ   បរិមាណ
200 យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
អភិជនឱសថហាត់កម្លាំងធាតុ 200
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 3
អាគមកម្រិត 4 3
មាសចាក់សោ 500
400 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 10
យ័ន្ដ​ត្បូង​រយ ផ្ចិត​ផ្ចង់ 5
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 4
អាគមអូជី-ប្លែក 10
មាសចាក់សោ 500
1000 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 15
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងកម្លាំងធាតុ(ព៌ណទឹកក្រូច) 2
សិលាផ្កាយ រក្សាការពារ កម្រិត 5 5
អាគមអូជី-ប្លែក 20
មាសចាក់សោ 800
2000 បន្ទះសិល្បៈសម្លាប់ប្រេត 20
បន្ទះយុទ្ធសិល្បិ៍កាំបិតនិមិ្មតរូប 20
គម្ពីរអាថ៌កំបាំងស្នៀតក្បាច់ (ព៌ណទឹកក្រូច) 3
អាគមអូជី-ប្លែក 3
មាសចាក់សោ 800
4000 បន្ទះសម្លេងបិសាចមេឃា 20
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 2
ផេង​អូជី-វត្ថុជឿងជាក់ 2
ឱសថ​ហាត់​ស្បែក 80
មាសចាក់សោ 1000
8000 បន្ទះលំពែង​កំហឹង​ឈើប៉េស 20
កម្លាំងធាតុជំនាញ (ព៌ណទឹកក្រូច) 3
អាគមអូជី-ប្លែក 3
ឱសថ​ហាត់​ស្បែក 120
មាសចាក់សោ 1500

សំណួរណាមួយសូមទាក់ទង Fanpage